ליטיגציה סביבתית

משרדנו מעניק ליווי וייצוג במסגרת הליכים מנהליים, פליליים ואזרחיים בתחום איכות הסביבה, הן מול רשויות האכיפה השונות והן מול גורמים אחרים.

בשנים האחרונות, חלה עליית מדרגה משמעותית במודעות לנושא הסביבתי בישראל והשפעותיו על פעילותן של חברות, ארגונים, מוסדות ציבוריים, מוסדות פיננסיים וכיו"ב. בין היתר, ניכרת מגמת החמרה בדרישות הדיווח והגילוי המוטלות על חברות, ובכלל זה חברות תעשייתיות, ובמידת השקיפות הנדרשת מהן בעניינים סביבתיים. אלו ועוד, מסייעים בהנגשת המידע בנושאים סביבתיים לציבור הרחב.

נגישות המידע, לצד המודעות הגוברת לנושא הסביבתי, מעודדת אכיפה אזרחית אשר באה לידי ביטוי, בין היתר, בהגשת תביעות מגוונות נגד גופים מסחריים ותעשייתיים בגין מפגעים סביבתיים, ובכלל זה תביעות מסחריות-אזרחיות, תובענות ייצוגיות ותביעות נזיקין בגין חשיפה לחומרים רעילים, זיהום מי שתייה, זיהום מי ים וכו'. כמו כן, מייצגים עורכי הדין את לקוחותיהם במסגרת הליכים פליליים שעניינם דיני סביבה ומלווים נחקרים ונאשמים, ביניהם חברות ונושאי משרה, בכל שלבי הבדיקה והחקירה – החל משלבי החקירה הראשונית ושעה שמוגשים כתבי אישום.

ניסיונם של עורכי הדין ובקיאותם בהוראות הרגולטוריות בתחום, מאפשרים להם להשתלב בשלבים שונים של ההליך המשפטי.

כמו כן, עורכי הדין מלווים את לקוחותיהם במסגרתם הליכי רישוי מכוח חוקים סביבתיים, לרבות קבלת רישיונות עסק, וכן בבקשות לקבלת היתרי פליטה לאוויר, היתרי הזרמה לים והיתרי רעלים; עורכי הדין מייצגים את לקוחותיהם מול המשרד להגנת הסביבה והרשויות הרלוונטיות (רשויות מקומיות, איגודי ערים וכיו"ב) בהסדרת נושאים שונים הקשורים בהיבטי איכות הסביבה וכן מייצגים אותם במסגרת הליכים מנהליים מכוח חקיקה סביבתית, ובכלל זה במסגרת הליכים להטלת עיצומים כספיים.

לצד אלו, עורכי הדין מעניקים ייעוץ שוטף, ובכלל זה חוות דעת, בנוגע להיבטים הנוגעים להסדרת פעילות חברות בתחום איכות הסביבה.