דיני סביבה - בדיקת נאותות

כחלק מעריכת עסקאות מסחריות, ובכלל זה עסקאות מיזוגים ורכישות רחבות היקף, מעמיד משרדנו צוות מיומן ועתיר ניסיון לבדיקת כלל ההיבטים המשפטיים הנוגעים לחברה הנרכשת ולפעילותה העסקית.

עורכי הדין בעלי המומחיות בתחום מעמידים את ניסיונם ואת בקיאותם בהוראות הרגולטוריות השונות לרשות לקוחותיהם, עוד בשלביה הראשוניים של ההתקשרות העסקית. לכך חשיבות מכרעת, החל מאיתור סוגיות מורכבות ורגישות בקשר עם העסקה, עובר בניהול סיכונים מיטבי עבור הלקוח וכלה בהפחתת עלויות בשלבי הרכישה והמימון.

בדיקת הנאותות הסביבתית בוחנת אספקטים עסקיים, פיננסיים ומשפטיים, ובכלל זה פועלת לאיתור מוקדי רווח והפסד עבור החברה הרוכשת תוך הערכת הסבירות להתרחשותם, מצביעה על מגמות פעילות מיוחדות, מאתרת חבויות וסיכונים, ולבסוף יוצרת הגנה מפני הטלת אחריות ותביעות משפטיות עתידיות. חשיבותה של בדיקת נאותות סביבתית ניכרת במיוחד שעה שמדובר בחברה תעשייתית בעלת פוטנציאל זיהום, חברת נדל"ן או חברה הפועלת בתחום התשתיות.

במסגרת בדיקת הנאותות הסביבתית, עורכי הדין במחלקת דיני סביבה וקיימות בוחנים את החברה הנבדקת בכל הנוגע להיבטים הסביבתיים של פעילותה, לרבות בסוגיות שעניינן שימושים בעלי פוטנציאל זיהום גבוה, עמידה ברגולציה סביבתית, חשיפה להליכים משפטיים בתחום איכות הסביבה, ניהול סביבתי של החברה וכיו"ב.

לאחר ניתוח הסיכונים שזוהו וביצוע הערכת סבירות להתממשותם, מסייעים עורכי הדין בהטמעת הממצאים במסגרת ההסכמית של העסקה.

שותפים