עדכון מענקי קורונה

05 ביולי, 2022

מענקי סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן האומיקרון

במזכר זה נבקש להביא לידיעתכם, כי ביום 30 ביוני 2022, אושר חוק הסיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של זן האומיקרון החדש (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 ("החוק". לנוסח המלא של החוק, לחצו כאן). החוק נועד לסייע לעסקים אשר לנוכח התפשטות זן האומיקרון של נגיף הקורונה החדש, ספגו פגיעה בהכנסותיהם בחודשים ינואר-פברואר 2022, תוך שהוסיפו לשאת בהוצאות קבועות, ועל כן זכאים למענק סיוע חד פעמי ("מענק האומיקרון"). תנאי הזכאות ואופן חישוב המענק נותרו, בעיקרם, דומים לאלו שנקבעו לקבלת מענקים בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("חוק הסיוע" ו-"מענקי הקורונה", בהתאמה), אולם נערכו שינויים מסוימים.

במזכר זה, נסקור את עיקרי תנאי הזכאות ואופן חישוב מענק האומיקרון, וכן נעמוד על עיקרי השינויים שנערכו במסגרת החוק.

החוק, מעגן את הזכאות לקבלת מענק האומיקרון לעוסק אשר בחודשים ינואר-פברואר 2022 ירד מחזור עסקאותיו בשיעור של לכל הפחות 25% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2019 בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן האומיקרון, וזאת על-פי מחזורי העסקאות שדווחו לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 ("חוק מע"מ").

בחוק, נערכו שינויים מסוימים ביחס למודל שחל על מענקי הקורונה. ראשית, נקבע כי המענק יינתן לעסקים שמחזור עסקאותיהם הן בשנת 2019 והן בשנת 2021, עולה על 18 אלף ש"ח אך לא עולה על 60 מיליון ש"ח. באשר לעסקים שמחזור עסקאותיהם עד 300 אלף שקלים, יינתן, בכפוף לעמידה ביתר תנאי הזכאות, מענק בסכום קבוע הנע בין 4,350 ש"ח ל-9,350 ש"ח, בהתאם למחזור העסקאות. באשר לעסקים שמחזור עסקאותיהם עולה על 300,000 ש"ח יקבע גובה המענק בהתאם לנוסחה הקבועה בחוק, כאשר ככל שאחוז הפגיעה גדל כך גדל גם אחוז הפיצוי, סכום המענק המרבי 600 אלף ש"ח ולא יפחת מ-9,350 ש"ח.

שנית, החוק קובע כי מקדם נוסחת חישוב מענק האומיקרון יוגדל ל-0.4 ביחס לשיעור 0.3 שנקבע בחוק הסיוע (למעט עוסק במסחר סיטונאי או קמעונאי דלק שלגביו נקבעה תקרת מקדם 0.01 ויהלומנים לגביהם נקבעה תקרת מקדם של 0.055). באשר לעוסק אשר זכאותו למענק על-פי הנוסחה המעוגנת בחוק לא תשקף את הוצאותיו הקבועות בפועל, רשאי המנהל על-פי החוק לשנות את מקדם נוסחת חישוב המענק, ומכאן את גובה המענק, אולם זאת רק לגבי עוסקים שמחזור עסקאותיהם עולה על מיליון ש"ח.

יצוין, כי בחישוב מחזור העסקאות של העסק בשנת 2021, יבואו בחשבון מענקים קודמים ששולמו בשנת 2021, כך שאם סך המענקים הגדיל את מחזור עסקאותיו בשנת 2021 בכ-15%, תישלל הזכאות למענק האומיקרון. עוד יוחרגו, עסקים אשר שבשנות המס 2020 ו-2021 חילקו דיבידנד, וסך הדיבידנד שחולק עלה על סך הרווחים הצבורים של העסק בשנת 2019. כמו כן, עוסקים אשר בתקופת הזכאות רשומים יחד עם עוסק אחר באיחוד עוסקים או בשותפות, לפי סעיף 56 לחוק מע"מ, יהיו זכאים למענק האומיקרון רק אם מחזור עסקאותיו המאוחד של העוסקים הרשומים יחד לא עלה, הן בשנת 2019 הן בשנת 2021, על 150 מיליון ש"ח. עוסקים אשר בארבעת החודשים הקודמים לתקופת הזכאות, דיווחו על מחזור עסקאות אפס, יוחרגו גם כן, אלא אם המנהל שוכנע כי העסק היה פעיל בחודשים מרץ ואפריל בשנת 2022.

בדומה למודל הקבוע בחוק הסיוע, ככל שרשות המסים לא קיבלה החלטתה בבקשה למענק אומיקרון בתוך 21 ימים ממועד הגשתה, תשולם מקדמה בשיעור של כ-40% מגובה המענק.

מערכת בקשת מענק האומיקורון לעסקים נפתחה היום באתר רשות המסים. למעבר למערכת באתר רשות המסים, לחצו כאן. ניתן להגיש בקשות עד ליום שני ה-10.10.2022.

ניהול נכון של הליך הטיפול בזכאות למענקים והגשת הבקשה הינם בעלי חשיבות רבה. על כן, אנו ממליצים לכל מי שהנושא רלוונטי עבורו, לפנות בהקדם למחלקת המיסים של משרדנו ונשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה פרטנית בעניין ולסייע בכל הדרוש.

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל: