יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

19 בספטמבר, 2022

נדחתה עתירה בדבר אי מתן זמן מספיק להעברת הערות הציבור

עובדות המקרה:

משרד האוצר פרסם טיוטה להערות הציבור לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס'…), התשפ"ב-2022, המורה על ביטול מכסי המגן על ייבוא דגים מסוימים לישראל. ארגוני מגדלי הדגים בישראל עתרו לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, בבקשה להאריך את המועד להגשת הערות לטיוטת הצו, וזאת עד לאחר שיועברו לידיהם מסמכים שביקשו במסגרת חוק חופש המידע ממשרד האוצר וממשרד החקלאות.

לטענת משרד החקלאות, המידע שהתבקש אינו מצוי בידו; משרד האוצר העביר לארגוני מגדלי הדגים מסמכים והפניות למאגרי מידע המהווים את הבסיס המקצועי בתחום של מדיניות כלכלית בענף החקלאות וענף הדגים בפרט, אך המענה לא סיפק את ארגוני מגדלי הדגים.

כמו כן, לאחר הגשת העתירה הוארך המועד להגשת התייחסות הציבור, וארגון מגדלי הדגים העברי התייחסויות לצו "תחת מחאה".

טענות הצדדים:

ארגוני מגדלי הדגים טענו כי המועד שהוקצב לצורך הגשת הערות הציבור קצר מדי ובלתי סביר, וכי לצורך עריכת הערותיהם לטיוטת הצו נדרש להם המידע שהתבקש לפי חוק חופש המידע הנוגע להחלטה על ביטול מכסי המגן על ייבוא דגים. נוסף על כך, ארגוני מגדלי הדגים הלינו על כך שחרף פניותיהם טרם הומצא להם המידע המבוקש על ידם לפי חוק חופש המידע.

נוסף על האמור, טענו ארגוני מגדלי הדגים כי  – עם תום המועד למתן הערות הציבור אין עוד 'צמתים' ואין 'תחנות' לטעון ולהשמיע דבר, ולמעשה שר האוצר רשאי להפחית מכסים באופן מידי, ועל-כן, התערבות של בית המשפט העליון היא מוצדקת גם בשלב המקדמי בו נמצא חיקוק הצו.

משרד החקלאות ומשרד האוצר טענו כי יש לדחות את העתירה על הסף בהיותה מוקדמת, שעה שטרם התקבלה החלטה סופית של הרשות המנהלית בעניין הצו; וכי ממילא, נוכח להארכת המועד שניתנה להגשת התייחסות הציבור לטיוטת הצו, העתירה התייתרה.

דיון והכרעה:

בית המשפט דחה את העתירה על הסף בהיותה מוקדמת, וקבע כי הוא אינו נדרש לעתירות הנוגעות להליכי שימוע בטרם קיבלה הרשות המוסמכת החלטה לגופו של עניין. על כן,  משטרם התקבלה החלטה סופית בכל הנוגע לטיוטת הצו, גם טרם בשלה העת לדון בטענותיהם של ארגוני מגדלי הדגים לעניין פרק הזמן שניתן להם לצורך הגשת התייחסויות.

בית המשפט דחה את עתירת ארגוני מגדלי הדגים, וציווה עליהם לשאת בהוצאות משפט בסך 5,000 ₪.

יש להעיר כי הכרעתו של בג"ץ היא הכרעה טכנית ולא מהותית– לאור העובדה שעתירת ארגוני מגדלי הדגים הייתה מוקדמת במובן זה שמשרד האוצר טרם קיבל החלטה סופית בדבר גורל טיוטת הצו, הרי שבהתאם לדין הישראלי בג"ץ אינו דן בעתירה לגופה תוך בחינת סבירות הפחתת המכסים. דיון מעמיק שכזה יוכל להתקיים בפני בג"ץ רק לאחר שצו הפחתות המכסים יפורסם באופן רשמי ברשומות, אם בכלל.

 

[בג"ץ 2394/22 ארגון מגדלי הדגים בישראל, אגודה שיתופית ארצית בע"מ נ' שר האוצר, ניתן ביום 9 ביוני 2022, ע"י כבוד השופטים ד' מינץ, נ' סולברג וע' גרוסקופף].

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. 

כותבי המזכר: עו"ד גיל נדל ועו"ד מור גושן

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל: