עדכון בנושא דיני ספורט

16 במאי, 2022

השינויים בתקנוני פיפ"א לגבי השאלות שחקני כדורגל בין מועדונים

 

החודש פרסמה פיפ"א מספר שינויים משמעותיים בתקנון פיפ"א בעניין מעמד והעברות שחקנים (להלן: "תקנון פיפ"א") בקשר עם השאלות של שחקני כדורגל בין מועדונים. השינויים ייכנסו לתוקפם החל מחודש יולי 2022.

השינויים מסדירים שני נושאים מרכזיים:

  • תנאים בסיסיים להשאלות בין מועדונים;
  • הגבלה על מספר ההשאלות שמועדונים יכולים לבצע במהלך עונת משחקים.

בעקבות השינויים פרסמה פיפ"א מסמך המפרש את הוראות התקנון על מנת שמועדונים יוכלו להיערך לקראת העונה הקרובה.[1] במזכר זה נסקור בקצרה את השינויים האמורים בתקנון פיפ"א.

[1] Explanatory Notes on the New Loan Provisions in the Regulations on the Status and Transfer of Players (May 2022)

1. האם השינויים החדשים לגבי השאלות של שחקנים בין מועדונים חלים גם על השאלות של שחקנים בין מועדונים ישראלים?

לא, השינויים החדשים לגבי השאלות חלים, בשלב זה, אך ורק על "העברות בינלאומיות", קרי: במקרה של העברת הרישום של שחקן בין התאחדויות שונות.

לפיכך, על השאלות של שחקנים בין מועדונים בישראל ימשיכו לחול אך ורק הוראות תקנוני ההתאחדות לכדורגל.

עם זאת, בתקנוני פיפ"א נקבע כי ההתאחדויות לכדורגל צריכות להטמיע את בתקנוניהן את העקרונות המרכזיים תוך שלוש שנים החל מיום 1.7.2022, ולפיכך בעתיד, לשינויים בתקנון פיפ"א יהיו השלכות גם על השאלות של שחקנים בין מועדונים ישראלים, ולא רק בהשאלות בינלאומיות.

2. התנאים הבסיסיים להשאלות בין מועדונים בהעברה בינלאומית

סעיף 10.1 החדש לתקנון פיפ"א קובע מספר תנאים בסיסיים להסכמי השאלה בין מועדונים בהשאלה בינלאומית:

  • הסכם בכתב בין המועדונים – המועדונים יתקשרו בהסכם בכתב אשר מגדיר את תנאי ההשאלה, ובפרט את תקופת ההשאלה של השחקן והתנאים הכספיים;
  • הסכם בכתב עם השחקן – המועדון הקולט את השחקן בהשאלה יתקשר עמו בהסכם המכסה את תקופת ההשאלה.
  • השהיית ההסכם בין השחקן והמועדון המשאיל – במהלך תקופת ההשאלה כל המחויבויות החוזיות בין המועדון המשאיל והשחקן יושהו, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת.
  • תקופת השאלה מינימלית ומקסימלית – תקופת ההשאלה המינימלית תהיה פרק הזמן בין שני חלונות העברה. תקופת ההשאלה המקסימלית תהיה שנה אחת בלבד. מועד הסיום של כל השאלה חייב להיות במהלך תקופה של חלון העברות. כל הסכם השאלה לתקופה ארוכה יותר יבוטל. עם זאת, אין מניעה להאריך את ההשאלה לתקופה נוספת בכפוף להסכמה בכתב של השחקן.
  • איסור על השאלת-משנה או העברה של השחקן – מועדון ששאל שחקן לא רשאי להעביר אותו בהשאלת-משנה או להעביר אותו בכל דרך אחרת למועדון אחר.

כמו כן, בשנים האחרונות התרחשו מקרים בהם מועדון ששאל שחקן ביטל באופן חד-צדדי את ההסכם עמו, בעוד מועדון האם סירב להחזירו לשורותיו במהלך תקופת ההשאלה. זאת, למשל, לנוכח העובדה כי בשורות מועדון האם כבר רשומים המספר המרבי של שחקנים זרים האפשרי לפי תקנוני ההתאחדות.

לפיכך, נקבע באופן מפורש כי במצב כזה עומדת לשחקן הזכות לחזור למועדון האם שלו, כאשר מועדון האם יחויב לקלוט חזרה את השחקן, ובפרט לשלם לשחקן את התמורה בהתאם להסכם שלו עם המועדון.

עם זאת, בפני מועדון האם תעמוד האפשרות לתבוע את המועדון ששאל את השחקן בגין הנזקים שנגרמו לו, כאשר הפיצוי המינימלי לו יהיה זכאי הוא סך התשלום בו נשא מועדון האם החל ממועד חזרתו של השחקן לשורות המועדון ועד לסיום מועד ההשאלה המקורי שנקבע בין המועדונים.

3. הגבלות על מספר ההשאלות שמועדון יכול לבצע במהלך עונת משחקים

על מנת להתמודד עם תופעה של מועדוני כדורגל אשר "אוגרים" שחקני כדורגל רק על מנת להשאילם למועדונים אחרים, נקבעה בתקנון פיפ"א מגבלה על סך ההשאלות שמועדון יכול לבצע במהלך עונת משחקים:

תקופה מגבלה
החל מיום 1 ביולי 2022 ועד ליום 30 ביוני 2023 מועדון רשאי להשאיל עד 8 שחקנים מקצועניים;

מועדון רשאי לשאול עד 8 שחקנים מקצועניים.

החל מיום 1 ביולי 2023 ועד ליום 30 ביוני 2024 כל מועדון רשאי להשאיל עד 7 שחקנים מקצועניים;

כל מועדון רשאי לשאול עד 7 שחקנים מקצועניים.

החל מיום 1 ביולי 2024 כל מועדון רשאי להשאיל עד 6 שחקנים מקצועניים

כל מועדון רשאי לשאול עד 6 שחקנים מקצועניים.

המגבלות הללו על השאלות לא יחולו על השאלה של שחקן מקצועני, אם מתקיימים לגביה שני התנאים המצטברים שלהלן:

  • ההשאלה נעשתה לפני תום העונה בה השחקן חגג את יום הולדתו ה-21; וגם
  • מדובר ב-"שחקן בית" (Club-trained) של המועדון, כלומר: שחקן אשר בין הגילאים 15 עד 21 היה רשום במועדון שלו במשך תקופה, רצופה או לא-רצופה, של שלוש עונות משחקים מלאות או לפחות 36 חודשים.

כמו כן, נקבעה בתקנון פיפ"א מגבלה על מספר ההשאלות הבינלאומיות שמועדון יכול לבצע עם מועדון אחר.

מעתה, מועדון יהיה רשאי להשאיל למועדון מסוים אחר עד 3 שחקנים בלבד, ומנגד מועדון יהיה רשאי לשאול ממועדון מסוים אחר עד 3 שחקנים בלבד. למגבלה זאת אין חריגים, ואין זה משנה האם מדובר בשחקן מתחת לגיל 21 או שחקן בית של המועדון.

המידע הכלול במזכר זה נמסר בתמצית בלבד ובמטרה להפנות את תשומת הלב לקיומו של עדכון בנושא מסוים, ואין בו כדי להוות סקירה מלאה של הנושא או להוות תחליף לייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר הנדרש בכל מקרה לגופו. אין המשרד מתחייב לעדכן את האמור במזכר או את המכותבים אליו בשינויים במצב הנורמטיבי, החוקי או אחר שיש לו השלכה על האמור במזכר זה.

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל: