דיני עבודה

02 באוגוסט, 2022

החל מיולי 2022, החוק אוסר על מעסיקים לדרוש ולשקול מידע פלילי מעובדים או מועמדים

ביום 12.7.2022 צפוי להיכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט-2019, אשר יחליף את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

החוק מגדיר מחדש את נקודת האיזון הראויה בין הצורך לקיים מאגר פלילי ולשקול מידע שכלול בו בעת קבלת החלטות, לבין תקנת השבים – הצורך לאפשר לאנשים בעלי רישומים פליליים, ובהם אף אלה שלא הורשעו מעולם, לשוב למוטב ולהשתלב מחדש בחברה, בלי שכתם הרישום הפלילי ילווה אותם כל חייהם.

החוק החדש יגביל מהותית שיקולי מעסיקים רבים בקבלת החלטה בעניין עובדים או מועמדים לעבודה. החוק מרחיב את איסור קבלת המידע מהמרשם הפלילי ואוסר גם על דרישת מידע פלילי לרבות בדרך של תצהיר, הצהרה או שאלון בכתב. החוק קובע כי הסכמת עובד או מועמד לעבודה למסירת המידע, אינה מקנה למעסיק זכאות לקבלו.

הרחבת האיסור כוללת איסור על מעסיקים להכניס לשיקוליהם כנזכר למעלה מידע פלילי על עובד או מועמד לעבודה, גם אם הגיע לידיהם בעקיפין שלא באמצעות העובד/המועמד, כמו למשל באמצעות מידע המצוי באינטרנט (תקשורת, פסקי דין) וכדומה.

העונש על דרישת תצהיר יושווה לעונש הקבוע לגבי דרישת מידע פלילי שלא כדין לשם קבלה החלטה ויעמוד על שנתיים מאסר.

החוק מחריג גופים ובעלי תפקידים שהמידע הפלילי נדרש להם לשם הגנה על אינטרס ציבורי חיוני, וקובע הנחיות ונהלים בהתאם.

https://www.nevo.co.il/law_html/law00/159619.htm

סרבני בדיקות וחיסוני קורונה לא זכאים לשכר ולא לפיצוי בגין פגיעה בפרטיות 

על סייעת בבית ספר יסודי – נאסרה הכניסה לשטח בית הספר – בשל סירובה להציג תעודת מתחסן או אישור בדיקת קורונה שלילית. הסייעת פנתה לבית הדין בבקשה לסעדים דחופים שונים, לרבות קביעה שההחלטה אינה חוקית וביטולה, מתן צו להשיבה לעבודתה ובקשה לקבוע כי המעסיקה אינה יכולה לחייב עובד בחשיפת מידע רפואי אישי ועוד.

בית הדין דחה את הבקשה הזמנית ופסק כי חובות המועצה לדאוג לבריאותם של תושביה נקבעו בחוק סמכויות קורונה והתקנות שהותקנו מכוחו וכן בצו המועצות המקומיות. בית הדין קבע כי למול זכותה של העובדת להמשיך ולהתייצב במקום עבודתה, עומדות זכותם של התלמידים, של עובדי ההוראה ושל הורי התלמידים לחיים, לבריאות, לחינוך ולעיסוק. על-כן דרישת המועצה הינה סבירה לאור מבחן מאזן הנוחות הנוטה במובהק לטובת האחרים. עוד קבע בית הדין כי מסירת מידע בעל אופי בינארי (העובדת התחסנה/לא התחסנה, בדיקה שלילית/חיובית), אינה פוגעת בליבת זכות העובדת לפרטיות. לעניין הבדיקה קבע בית הדין כי למול זכויות העובדת לפרטיות, לכבוד ולחופש העיסוק, ניצבות הזכויות של הילדים, של עובדי ההוראה ושל ההורים, וזכותם של האחרונים גוברת. דרישה מעובד לבדיקה אחת לשבוע הינה מידתית וסבירה וזכותה של המעסיקה לדאוג לרווחת תלמידיה ולבריאות הציבור, ולהגביל זמנית את כניסת העובדת לבית הספר.

סע"ש 42405-02-21 סיגל אבישי נ' מועצה מקומית כוכב יאיר-צור יגאל (נבו 21.3.2021), בפני כבוד כב' השופטת מירב קליימן, נציגת ציבור עובדים גב' קריסטינה פוליצר מימון, נציג ציבור מעסיקים מר יונה הנדל

נשללו מסייעת בגן, שהתעללה בפעוטות, כל פיצויי הפיטורים ונדחתה תביעתה על לשון הרע 

סייעת בגן ילדים, בהריון, פוטרה מעבודתה על רקע טענות לאלימות כלפי פעוטות הגן. לאחר שתלונה שהוגשה למשטרה נסגרה מחוסר ראיות, תבעה הסייעת פיצויי פיטורים, פיצויים בגין פגיעה בשמה הטוב ופיצויים נוספים.

בית הדין דחה את תביעת הסייעת ואת התביעה שכנגד של המעסיק (בחלקן הגדול) ופסק כי מצפייה בסרטוני האבטחה עלה ללא כל ספק כי הסייעת נהגה באלימות כלפי ילדי הגן וזו סיבה מוצדקת לפיטוריה שאף אושרו על-ידי הממונה על עבודת נשים בשל הודעתה כי היא בהריון. עוד קבע בית הדין, כי על אף שהתלונה שהוגשה למשטרה נסגרה מחוסר ראיות מספיקות להעמדת הסייעת לדין פלילי, די בראיות שהוצגו לבית הדין על מנת לעמוד ברף הנדרש בהליך אזרחי. נפסק כי בהתנהלותה, הפרה הסייעת את האמון שנתנו בה מעסיקיה והורי הפעוטות ולכן נשללו ממנה מלוא פיצויי הפיטורים והודעה מוקדמת. תביעת לשון הרע של הסייעת נדחתה ונפסק כי אף אם המעסיק דיווח להורים על החשד לאלימות, עומדת לזכותו ההגנה הקבועה בחוק איסור לשון הרע – "אמת דיברתי". זאת ועוד, בנסיבות של חשד לאלימות כלפי ילדי הגן חלה על המעסיק חובה לפרסמם להורים.

סע"ש 5815-05-20 אביבית משרקי נ' מנחם פרנקל ואח' (פורסם בנבו 19.5.22), בפני כב' השופט הבכיר כאמל אבו קאעוד, נציג ציבור מעסיקים מר אייל רחלי

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל:

חיים_ברנזון

חיים ברנזון

שותף בכיר