נגישות

22 בנובמבר, 2022

תיקון 23 לחוק הנגישות - הגברת מעורבות נציבות הנגישות ועיצומים כספיים

 

אנו מבקשים להביא לתשומת ליבכם כי ביום 30.06.2022 אישרה כנסת ישראל את תיקון מספר 23 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ("התיקון" ו-"חוק השוויון", בהתאמה).

במרכז התיקון שני חידושים משמעותיים: ראשית, הרחבת האפשרות לתבוע בגין הפרת חוק השוויון, שכן התיקון מאפשר לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ("הנציבות") לתבוע – כמיופת-כוחו של אדם בעל מוגבלות – את מי שהפר את חובות הנגישות, או את מי שהפלה אדם בעל מוגבלות במתן שירות ציבורי, והכל בהתאם לחוק השוויון. סמכות זו נכנסה לתוקף ביום 13.07.2022.

שנית, התיקון יוצר מסלול אכיפה מנהלי של הוראות הנגישות והייצוג ההולם על-פי חוק השוויון, שבמרכזו הסמכות להטיל עיצומים כספיים. במסגרת כלי האכיפה המנהלי כאמור, תוכל הנציבות להטיל עיצומים כספיים על מי שהפר את חובת ההנגשה או את חובת הייצוג הולם. סמכות זו תיכנס לתוקף ביום 13.07.2023 (בתנאי שעד למועד זה תושלם הכנת תקנות ונהלים בנושא).

מעבר לכך, חוק השוויון והתיקון מעניקים בידי הנציבות את הסמכות לנקוט באמצעים נוספים, כגון מתן "התראה מנהלית" או "התחייבות ועירבון", אשר יינקטו בנסיבות מסוימות בהתאם לנהלים שייקבעו על-ידי הנציבות.

הליך האכיפה המנהלית עתיד להתבצע באופן הדרגתי: תחילה, פיקוח ראשוני בשטח והעברת המידע לבחינת הגורם הממונה. לאחר מכן, הגורם הממונה יחליט האם יש מקום לנקוט הליך מנהלי, ואיזה מסלול הוא המתאים בשים לב להפרה.

בהמשך, הגוף שנטען כלפיו כי הפר את חוק השוויון יקבל על כך הודעה והזדמנות להשמיע את טענותיו. לבסוף, ייקבע האם להטיל עיצום כספי ומה גובהו או לנקוט בהליך אכיפה אחר.

להלן תמצית הנושאים שיש להכירם בהקשר זה:

  • גובה העיצום הכספי יהא תלוי בעלות ביצוע החובה המסוימת, וכן ביכולת הכלכלית של העסק. חשוב לציין, כי בהתאם לחוק והתיקון הפרה חוזרת או נמשכת עשויה להוביל להטלת עיצומים כספיים בסכומים גבוהים יותר.
  • במקרה בו הוטל עיצום כספי, הנציבות תפרסם באתר האינטרנט שלה את הפרטים אשר יבטיחו שקיפות לגבי הפעלת שיקול-דעתה בעת קבלת ההחלטה בדבר הטלתו, ובין היתר:
    • פרטים על המפר הנוגעים לעניין; שמו של המפר – אם הוא תאגיד; עצם דבר הטלת העיצום הכספי; מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי; מועד ביצוע ההפרה ונסיבות ההפרה; סכום העיצום הכספי שהוטל; ככל שהעיצום הכספי הופחת – נסיבות ההפחתה ושיעורה.
    • הודיע המפר לממונה על תיקון הליקוי שבגינו הוטל העיצום הכספי, יפרסם הממונה באתר האינטרנט של הנציבות גם את מסירת ההודעה על תיקון הליקוי.
    • פרסום בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד היא לתקופה של ארבע שנים.

 

משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה פרטנית בעניין ולסייע בכל הדרוש.

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל: