מכרזים

05 בפברואר, 2023

תום עידן הגשת הערבות הבנקאית במכרזים?

 

הגופים הממשלתיים עוברים לערבות דיגיטלית

לאחרונה, החלה מגמה הולכת וגוברת של מעבר משימוש בכתבי ערבות בנקאית פיזיים לשימוש בערבויות דיגיטליות במסגרת התקשרויות עם גופים ממשלתיים שונים. מגמה זו הינה המשך ישיר להחלטת ממשלה מספר 260 בנושא "תכנית להאצת השירותים הדיגיטליים לציבור ולקידום הלמידה הדיגיטלית ותיקון החלטת ממשלה", בעקבותיה פרסם החשב הכללי במשרד האוצר מהדורה עדכנית להוראות תקנון, כספים ומשק (תכ"ם) בנושא ערבויות דיגיטליות. במסגרת הוראה זו נקבע כי משרדי ממשלה ויחידות הסמך יחלו במעבר הדרגתי לשימוש בערבויות דיגיטליות, כאשר נכון למועד זה נקבע כי משרדי הממשלה יקבלו אך ורק ערבויות דיגיטליות, למעט ערבויות מכרז, אשר גם הן צפויות להיכנס לתחולת ההוראה בהמשך, כך שלאחר השלמת המהלך יהיה ניתן להגיש למשרדי הממשלה ערבויות דיגיטליות בלבד.

בעת האחרונה הגופים הממשלתיים פועלים ליישום הוראות אלו, והציפייה היא שגופים נוספים יצטרפו למגמה זו ויאפשרו הגשת ערבות דיגיטלית, תחילה כחלופה לערבות פיזית, ובהמשך כאפשרות יחידה ובלעדית, כתנאי להגשת הצעה למכרז. על רקע זה נסקור להלן את תמצית השינויים המהותיים שנקבעו במסגרת הוראות החשב הכללי, והשלכותיהם על גופים המפרסמים מכרזים וכן על הגופים המשתתפים בהם.

המצב המשפטי נכון להיום

כידוע לכל העוסקים בתחום המכרזים, במסגרת שורה ארוכה של פסקי דין השתרשה ההלכה לפיה פגמים בערבות הבנקאית שצורפה להצעה למכרז, בדרך כלל תביא לפסילה על הסף של ההצעה כולה, וזאת בשל הפגיעה בעקרון השוויון בין המציעים. הערבות הדיגיטלית צפויה להוות כלי טכנולוגי הנותן מענה למצב זה ולמנוע פסילה של הצעות ראויות, שכן היא מוגשת כקובץ דיגיטלי בפורמט קבוע, באופן המונע אי דיוקים וטעויות קולמוס כאלו ואחרות בכתב הערבות, ובנוסף תהליך הנפקתה צפוי להיות מאובטח, מהיר ונח יותר, בשל העדר הצורך בשטר פיזי.

הנחיות רלוונטיות לעורכי המכרז

הערבות הדיגיטלית היא קובץ דיגיטלי התואם לתקן שפורסם על-ידי החשב הכללי, המונפק על ידי גופים פיננסיים שהוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבויות דיגיטליות בהתאם לתקן. הערבות תועבר באופן דיגיטלי למערכות של עורך המכרז, אשר יוכל לפנות ישירות למנפיק הערבות בדרישות ובקשות בקשר עם הערבות שהנפיק למציע הרלוונטי. עורך המכרז ישמור וינהל את הערבויות באמצעות מערכת לניהול ערבויות דיגיטליות אשר תהא מערכת כספית ייעודית.

בהמשך לכך, עורך המכרז מחויב לפעול בהתאם לתקן לניהול ערבויות דיגיטליות אשר קובע הוראות מפורטות, בין היתר, בעניין מאפייני קובץ הערבות, מבנה הערבות, תהליך ההנפקה ודרישות טכניות נוספות.

הנחיות רלוונטיות למשתתפי המכרז

במסגרת ההוראה ניתנה האפשרות להנפיק את הערבות באמצעות בנקים וחברות ביטוח (ישראלים או בינ"ל) וכן באמצעות גופים בעלי רישיון סליקה או רישיון למתן אשראי, ובלבד שמנפיק הערבות אושר על-ידי החשב הכללי. רשימת נותני שירותים פיננסיים המאושרים כגופים מותרים להעמדת ערבויות למכרזים שבנדון צורפה להוראה הנ"ל. קיים יתרון רב בהגשת ערבות דיגיטלית, אשר צפויה לצמצם את הסיכון לפסילת ההצעה מטעמים טכניים גרידא, וכן לחסוך את הצורך בביצוע תיקונים לכתב הערבות במקרה של שינויים והבהרות המתבצעים תוך כדי ההליך המכרזי.

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל: