עדכון מיסים

07 ביולי, 2022

מסלול ירוק חדש - קביעת המחיר המקורי של נייר ערך הנסחר בבורסה

נבקש לעדכנכם במסלול ירוק חדש אשר פורסם לאחרונה על-ידי רשות המסים, ומאפשר את קביעת עלות נייר ערך הנסחר בבורסה ביעילות רבה יותר.
החלטת מיסוי זו מיועדת לנישום המחזיק מניות נסחרות באמצעות חבר בורסה, אשר עלותן הרשומה אצל חבר הבורסה אינה תואמת לתמורה אשר שולמה בגינן בפועל, ושנרכשו על-ידיו באחד משני האופנים הבאים:
א. מועד רכישת המניות על-ידי הנישום קָדם לרישומן למסחר בבורסה;
ב. המניות נרכשו על-ידי הנישום במסגרת רכישה מחוץ לבורסה לאחַר רישום החברה למסחר בבורסה.
בהתאם למסלול החדש, המחיר המקורי של נייר הערך יירשם בחשבון בעל המניות לפי העלות ששולמה על-ידו בגין נייר הערך בתמורה כספית בלבד.
החלת ההסדר מותנית במספר תנאים מצטברים המנויים בסעיף 7 להחלטת המיסוי במסלול הירוק ואלו מפורטים להלן:

 1.  בעל המניות הינו יחיד תושב ישראל.
 2. ני"ע נרכש בתמורה כספית בלבד.
 3.  ני"ע נרכש בתנאי שוק, ללא התחייבות לתמורות נוספות לרבות מתן אופציות ו/או שירותים נוספים.
 4. רכישת ני"ע לא בוצעה בדרך של מימוש אופציה על ידי בעל המניות.
 5.  ני"ע לא נרכש מקרוב כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961 ("הפקודה").
 6.  ני"ע לא התקבל במתנה.
 7. בעל המניות הינו בעל תיק במס הכנסה, ומתחייב להגיש דוח מס עבור שנת המס בה ימכרו ני"ע.
 8. בעל המניות מתחייב לשמור את כל האסמכתאות לעניין קביעת עלות ני"ע עד למועד התיישנות דוח המס לשנת המס בה ימכרו ני"ע, בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.
 9. לא נעשתה בעבר כל בקשה לרשות המסים באשר לקביעת העלות לני“ע.
 10. ידוע לבעל המניות כי הסדר ניכוי מס זה יכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישור בהתאם להוראות סעיף 158ג לפקודה.
 11.  כל הפרטים שנמסרו על-ידי בעל המניות נכונים, מלאים ומדויקים.

כן יובהר, כי ככל שנייר הערך נרכש במספר שכבות, יש למלא את הפרטים הרלוונטיים במסגרת הנספח המצורף לטופס.

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל: