עדכון מע"מ

23 במאי, 2023

עדכוני מע"מ - מאי 2023

במזכר זה נבקש להמשיך ולעדכן (בהמשך למבזק מפברואר 2023) בהתפתחויות ברפורמות – "עוסק זעיר" והתוכנית לצמצום השימוש בחשבוניות פיקטיביות, אשר קודמו על-ידי משרד האוצר ורשות המסים במסגרת התוכנית הכלכלית לשנים 2024-2023 ואושרו לאחרונה על-ידי ועדת הכספים לקריאה שנייה ושלישית. כמו כן, לגבי עוסקים המבצעים עסקאות עם הרשות הפלסטינית נבקש לעדכנם בפסק דינו של בית המשפט העליון ע"א 1211/21 מיכאל ביטון עבודות בניה בע"מ נ' מנהל מע"מ ירושלים, בעניין הדיווח ליחידת קישור מע"מ עם הרשות הפלסטינית ("קמר"פ") ובדיווח באמצעות "הסדר עוסקים גדולים" ומערכת הקצאת חשבוניות ממוחשבות בעסקאות עם הרשות הפלסטינית אליה אפשר להצטרף במסגרת הפיילוט.

רפורמת "עוסק זעיר"

רפורמת "עוסק זעיר" תכליתה הפחתת הנטל הבירוקרטי, באמצעות מתן פטורים מחובות דיווח כמו דוח שנתי ותשלום מקדמות. יובהר כי קבלת המעמד "עוסק זעיר" מול מס הכנסה היא פעולה וולונטרית ובעלי עסקים שיבקשו להמשיך לדווח במסלול הקיים יוכלו לעשות זאת. עוסקים שיבחרו במסלול "עוסק זעיר" יוכלו לנכות מהכנסותיהם, שיעור הוצאות של  30% מהמחזור במקום דרישת ניכוי הוצאות בפועל.

כמו כן, במסגרת הרפורמה תקרת ההכנסה המאפשרת לעצמאיים להירשם כ"עוסקים פטורים" לצורך מע"מ נקבעה על סך של כ-120 אלפי ₪ בשנה החל משנת 2024 (ראה/י כאן).

התוכנית לצמצום השימוש בחשבוניות הפיקטיביות מודל הקצאת מספרי חשבוניות

הרפורמה נועדה לסכל מראש הוצאה של חשבוניות מס שלא כדין ולצמצם את תופעת הפצת החשבוניות הפיקטיביות אשר גורמת נזק של מיליארדי שקלים לקופת המדינה.

בהתאם לתוכנית שאושרה כאמור רשות המסים תפעיל מערך בקרה דיגיטלי על עסקאות בין עוסקים ותקצה באופן מקוון מספר ייחודי לחשבוניות מס שסכומן עולה על 25,000 ₪, במתווה יורד על פני חמש שנים, כך שבשנת 2028 הקצאת מספרי החשבונית תתבצע לחשבוניות שסכומן עולה על 5,000 ₪.

בנוסף, נקבעה תקופת מעבר בת שנה עד שנתיים המוגדרת כפיילוט, שלאחריה מנהל רשות המסים, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, יהיה רשאי לסרב לבקשה להקצות מספר ייחודי לחשבוניות, בטרם הוצאתה ושליחתה ללקוח, ובכך למנוע למעשה את קיזוז מס התשומות בגין חשבוניות אלו (ראה/י כאן).

יצוין, כי אנו מברכים על המלחמה בתופעת ההון השחור, והפצת חשבוניות מס פיקטיביות אשר גורמות נזק של מיליארדי שקלים בשנה לקופת המדינה. יחד עם זאת נציין, כי התוכנית עשויה להטיל עלויות משמעותיות על עוסקים ונוכח המחסור בכוח אדם הן ברשויות המס והן בקרב ציבור המייצגים ישנן שאלות כבדות משקל ביחס ליישום מערך הבקרה כאמור.

דיווח עסקאות עם עוסקים תושבי הרשות הפלסטינית

לאחרונה, נדרש שוב בית המשפט העליון לסוגיית דיווח עסקאות עם הרשות הפלסטינית במסגרת ע"א 1211/21 מיכאל ביטון עבודות בניה בע"מ נ' מנהל מע"מ ירושלים[1].

בנסיבות המקרה שבפסק הדין, החברה המערערת שילמה עבור שירותי בנייה לעוסק פלסטיני, כנגד הוצאת חשבונית מס על-ידו. בהתאם, עד שנת 2011 המערערת דיווחה למע"מ באמצעות טופס 878 כאמור, בצירוף העתק חשבוניות, ובדיווח ליחידת קישור מע"מ עם הרשות הפלסטינית כנדרש על פי דין. החל משנת 2011, המערערת דיווחה על עסקאותיה המתוארות לעיל בהגשת הדיווח התקופתי למע"מ בלבד, וללא דיווח לקמר"פ כנדרש. במסגרת הדיווח התקופתי, דרשה המערערת את קיזוז מס התשומות הכלול בחשבוניות המס

לטענת המערערת, עקב טעות בתום לב עם המעבר לדוחות מקוונים בשנת 2012 סברה שהיא פטורה מהגשת טופס 878 בצירוף העתק החשבוניות. בית המשפט העליון לא התערב בפסק דינו של המחוזי, ובדומה לפסיקה ענפה בנושא דחה את ערעור החברה, שפעלה בניגוד להוראות סעיף 38(ג)(1) ו-(2) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו – 1975 ("החוק"), לפיו ניכוי התשומות הכלולות בחשבוניות שהוציא עוסק פלסטיני, מותנה בהגשת טופס 878 לקמר"פ.

נזכיר כי החל מחודש פברואר 2018, מאפשרת רשות המסים לעוסקים המדווחים את דוחותיהם באופן מפורט לדווח על מכירות ורכישות מהרשות הפלסטינית במסגרת דיווח זה תוך סיווג נכון של המסמכים ומספר העוסק, כך יש לציין 9 ספרות של חשבונית P ושל חשבונית I. הקצאת חשבוניות I ממשיכה להיות מבוצעת על ידי רשות המסים, ניכוי מס תשומות מספקים מהרש"פ ממשיך להיות על בסיס חשבוניות P בלבד והחשבוניות ממשיכות להישמר כחלק ממערכת הנהלת החשבונות. יודגש כי יתר החייבים במס אשר אינם מדווחים בדיווח מפורט למע"מ ימשיכו לשלוח טפסי 878 ו-879 לקמר"פ בצירוף העתקי חשבוניות (ראה/י כאן טפסי דיווח).

עוד יצוין, כי ניתן להיכנס לפיילוט אשר במסגרתו תתבצע הקצאה של חשבוניות מול רש"פ ויתייתר הצורך בהגשת בקשה לקבלת חשבוניות I. מצ"ב מצגת מפורטת בנושא.

כמו כן, עוסקים המוכרים או נותנים שירותים בתדירות גבוהה ובהיקפים גדולים לרש"פ ועומדים בקריטריונים הנדרשים יוכלו להגיש בקשה להיכנס להסדר "עוסקים גדולים". (ראה/י כאן).

נדגיש כי התנהלות נכונה בסוגיות הנוגעות לדיווח של עוסקים ישראלים הפועלים מול עוסקים ברשות הפלסטינית, הינה בעלת חשיבות יתרה לניהול הנכון של העסק, ועשויה להשפיע על זכות העוסק לנכות תשומות וכן לייעל את הדיווחים השוטפים לרשויות מע"מ.

 

[1] ע"א 1211/21 מיכאל ביטון עבודות בניה בע"מ נ' מנהל מע"מ ירושלים (08/05/2023)

לרפורמות כאמור השלכות משמעותיות הדורשות הערכות מוקדמת. על כן, אנו ממליצים לכל מי שהנושא רלוונטי עבורו, לפנות בהקדם למחלקת המיסים של משרדנו ונשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה פרטנית בעניין ולסייע בכל הדרוש.

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל: