עדכון מע"מ

04 בינואר, 2023

עדכון עמדות חייבות דיווח במע"מ לשנת 2022

 

על-פי הוראות פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 ("חוק מע"מ") ופקודת המכס, על אדם לדווח על נקיטת עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על-ידי רשות המסים תוך 60 יום מתום שנת המס. קרי, עמדות כאמור שננקטו בשנת המס 2022, יש להגיש את הדיווח בגינן עד ליום ה-1 במרץ 2023.

בהתאם להוראות סעיף 67ד לחוק מע"מ, עמדה חייבת בדיווח כאמור הינה עמדה אשר עומדת בניגוד לעמדות שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס החולפת ויתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים לכל היותר.

הדיווח מתבצע באופן מקוון בכתובת: emdamaam@taxes.gov.il באמצעות הטפסים שפרסמה הרשות ומצ"ב לנוחיותכם.

הדיווח לא יחול על מוסד ציבורי בהתאם להגדרתו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, על חבר בני אדם כאמור בפסקה (2) להגדרת מלכ"ר, ועל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 3 מיליון ₪.

ביום 28 לדצמבר 2022, פורסמו הנחיות באשר לעדכון העמדות החייבות בדיווח ועמדות חדשות וביניהן פורסמה עמדה נוספת במע"מ – עמדה 14/2022 "החבות במע"מ בשל מכירת מקרקעין או דירת מגורים לאור סעיף 5(ב) לחוק מע"מ".

סעיף 5(ב) קובע כי במקרה שבו נמכרת דירת מגורים על ידי עוסק במקרקעין, שרכש אותה בעבר ממי שאינו בגדר מלכ"ר, מוסד כספי או עוסק, מחיר העסקה ייקבע כהפרש שבין מחיר הדירה בעת המכירה לבין מחירה בעת הרכישה. סעיף 5(ב) נועד למנוע מצב למשל בו עוסק במקרקעין רכש דירת מגורים מאדם פרטי והעוסק לא יכול לנכות את התשומות של הרכישה, לכן נקבע כי מחיר העסקה לא יהיה כל שווי המכירה, אלא ההפרש כאמור בין מחיר המכירה למחיר הרכישה.

עמדה 14/2022 עוסקת בנסיבות בהן עוסק במקרקעין רכש דירת מגורים כמתואר לעיל, אולם מחריגה את תחולת סעיף 5(ב) לחוק מע"מ בהתקיים אחת מחלופות המתוארות להלן כך שמחיר העסקה יהיה לפי מלוא מחיר המכירה:

  1. הריסה של הדירה הנרכשת ולאחר מכן מכירת המקרקעין על ידי העוסק;
  2. הריסה של הדירה הנרכשת, בניית דירה חדשה תחתיה ומכירתה על ידי העוסק;
  3. מכירת הדירה הנרכשת בידי העוסק בנסיבות בהן חלה על הדירה תכנית בתוקף להריסה, הוגשה בקשה להריסה או ניתנו לגביה היתר הריסה או צו הריסה.

 לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מס ערך מוסף – לחץ כאן.

העמדות תדווחנה בטופס מע"מ/1346 (קישור לטופס)

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה.

בחינת חובת דיווח עמדות חייבות בדיווח והערכות נכונה חשובה עבור כל החברות החייבות על פי דין. על כן, אנו ממליצים לכל מי שהנושא רלוונטי עבורו, לפנות בהקדם למחלקת המיסים של משרדנו ונשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה פרטנית בעניין ולסייע בכל הדרוש.

לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד ורו"ח ליאת נויבירט, שותפה וראשת תחום מע"מ, מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן ושות', בדוא"ל liat.neuwirth@goldfarb.com או לעו"ד שרון פאר, עורכת דין בכירה, מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן ושות', בדוא"ל sharon.peer@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-7101670.

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

כותבי המזכר: עו"ד רו"ח ליאת פייג-נויבירט ועו"ד שרון פאר

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל: