עדכון מע"מ

13 בספטמבר, 2022

עדכון בנוגע להנחיות רשות המסים להשתתפות מלכ"רים במכרזי המדינה

לקוחות נכבדים,

אנו מבקשים להביא לידיעתכם עדכון חשוב בהמשך לעדכון מטעמנו מיום 23 באוגוסט 2022 בעניין נוהל רשות המסים להשתתפות מלכ"רים במכרזים שפורסמו על-ידי המדינה ושאר גופים המנויים בסעיף 2(א) לחוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992 בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון בעע"מ 6466/19 משרד הביטחון נ' עמותת חברות הסיעוד ("הנוהל").
כפי שנפרט להלן, נוכח הביקורות שנשמעו על ההשלכות הצפויות על פעילות מלכ"רים המתמודדים במכרזים ממשלתיים לאספקת שירותים, התקיימו דיונים בין רשות המסים, נציגי המלכ"רים ומנהיגות אזרחית, ארגון הגג של המגזר השלישי בישראל, במסגרתם סוכם עם מר רולנד עם שלם, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ("הסמנכ"ל"), על מספר שינויים והבהרות בנוגע להוראות הנוהל.

כך נקבע שיוקם צוות עבודה משותף של רשות המסים ונציגי המלכ"רים במטרה לגבש תוך פרק זמן קצר קריטריונים לסיווג פעילותם של מלכ"רים. מלכ"ר המעוניין לגשת למכרזי מדינה נדרש להגיש בקשה למחלקה המקצועית ולפרט את מהות המכרז והשירות המוצע על ידו. הפנייה תוגש לא יאוחר מ-45 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות המכרז. פנייה בחלוף 45 יום מהמועד האחרון להגשת המועמדות למכרז, תוגש בצירוף הנמקה בנוגע לסיבות לאיחור בהגשתה. במידה ועד למועד הגשת המכרז לא התקבלה החלטה יש לצרף לטופסי המכרז אישור עורך דין או רואה חשבון כי הוגשה בקשה לרשות המסים.

כמו כן, סוכם בין הצדדים כי המסלול הירוק המפורט בנוהל לא יהווה תנאי מחייב להכרעה בבקשה לאישור במסלול הרגיל, וכי בדיקת כלל הבקשות לאישור סיווגם של מלכ"רים המתמודדים במכרזים ממשלתיים תעשה באופן מדגמי, קרי רק לחלק מן הבקשות. עוד סוכם, כי הסמכות להחליט בבקשות לאישור סיווגם של מלכ"רים המתמודדים במכרזים ממשלתיים תינתן לסמנכ"ל רשות המסים.

נוכח האמור, ניהול נכון של הגשת הבקשה לאישור סיווג כמלכ"ר לצרכי חוק מע"מ במסגרת התמודדות מלכ"רים במכרזים ממשלתיים הוא בעל חשיבות משפטית ופיננסית – הן בראי ההתמודדות והסיווג לעניין המכרז והן בראי סיווגו של המלכ"ר לצרכי חוק מע"מ. על כן, אנו ממליצים לכל מי שהנושא רלוונטי עבורו, לפנות בהקדם למחלקת המיסים במשרדנו, שלה ניסיון רב בנושא, ונשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה פרטנית בעניין ולסייע בכל הדרוש.

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

כותבי המזכר: עו"ד רו"ח ליאת פייג-נויבירט ומר גלעד מור

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל: