הייטק

16 במרץ, 2023

משבר סיליקון ואלי בנק - עדכון

בעקבות חדלות הפרעון של סיליקון ואלי בנק (SVB), הודעת הרגולטור הבנקאי הפדרלי בארה"ב ה-FDIC, על הקמת בנק חדש בשם Deposit Insurance National Bank Santa Clara (DINB) והעברת הפקדונות מבנק SVB לבנק DINB, מצאנו לנכון להביא בפניכם תשובות לשאלות מרכזיות שעולות במסגרת אירוע זה.

  1. מה קרה עם בנק SVB? לאן עברו הפקדונות שהיו בו?

תחילה הודיע הרגולטור הבנקאי הפדרלי בארה"ב, ה-FDIC (שהוא חברת ביטוח הפקדונות הבנקאיים של כל הבנקים המורשים בארה״ב) ב-10 במרץ 2023 כי כל הכספים שהופקדו ב-SVB בארה"ב הועברו לבנק בשם Deposit Insurance National Bank Santa Clara. ה-FDIC גם הצהיר כי הממשל האמריקאי ערב לכל הכספים שהופקדו בבנק (גם מעבר לסכום ה-250,000 דולר ארה"ב לכל בעל חשבון וסוג חשבון המבוטח על ידי FDIC).  לאחר מכן ב-12 במרץ 2023 הודיע FDIC על הקמת בנק חדש בשם Silicon Valley Bridge Bank, N.A ("הבנק החדש") אשר אליו הועברו כל הכספים ומרבית הנכסים וההתחייבויות של SVB בארה"ב. יודגש כי כספים או ניירות ערך שהופקדו בתאגידים הקשורים ל-SVB שאינם תחת פיקוח ה-FDIC (בין אם כיוון שהם לא תאגידים בנקאיים או כיוון שהם מאוגדים מחוץ לארצות הברית) אינם חלק מההסדר הנ"ל.

 

  1. מול מי עלי להתנהל כעת בכל הקשור לחשבונות SVB?

ה-FDIC הנחה את הלקוחות, הספקים והצדדים האחרים לחוזים מול SVB להמשיך ולהתנהל מול הבנק החדש. ה- FDIC הודיע כי הבנק החדש ימשיך ויקיים את התחייבויות SVB מול הצדדים השונים, לרבות בכל הקשור להעמדת אשראי. מסרים דומים פורסמו באתר SVB, שם פנה מנכ"ל הבנק החדש (אשר מונה על ידי FDIC) ללקוחות והודיע כי מעבר להמשך הפעילות הקיימת של SVB הבנק החדש אף מוכן בשלב זה להעמיד אשראי חדש ולקלוט לקוחות חדשים. יצוין כי, לפי פרסומים, ה-FDIC ממשיך בנסיונות המכירה של פעילות SVB וזאת לאחר שמכירת הפעילות בסוף השבוע שמיד לאחר קריסת הבנק לא צלחה. בהתאם לפרסומים שונים, הצפי הוא שהצעות הרכישה הסופיות תועברנה ל-FDIC עד ל-19 במרץ 2023, כאשר ייתכן שחטיבות הבנק השונות תימכרנה בנפרד לרוכשים שונים. אנו ממליצים להמשיך ולעקוב אחר העדכונים בנושא אשר מתפרסמים באתר FDIC ו-SVB.

 

  1. היה לי פקדון בבנק SVB בארה"ב האם אני יכול למשוך אותו? האם אפשר להעביר אותו לחשבון בנק בישראל או רק בארה"ב?

לפי הודעות FDIC והבנק החדש ניתן החל מה-13 במרץ 2023 למשוך כספים מחשבונות SVB לחשבונות בנק אחרים. על אף ההודעה על חזרה לפעילות מלאה כבר ב-13 במרץ נראה שלקוחות SVB עדיין נתקלים, נכון לכתיבת שורות אלה, בקשיים בהעברת כספים לחשבונות בנק מחוץ לארה"ב. לפי פרסומים שונים בבנק החדש מודעים לבעיה ואישרו כי הנושא בטיפול. על לקוחות השוקלים הוצאת כספים מ-SVB לבחון את המגבלות החוזיות הרלוונטיות החלות עליהם ובמידת הצורך לעמוד בקשר עם נציגי הבנק החדש (למשל, חוזי ההלוואה הסטנדרטיים של SVB בדרך כלל כוללים הוראות לפיהן כל עוד לא פרע הלווה את ההלוואה הוא מחויב לנהל את החשבון הדולרי העיקרי שלו אצל SVB וכן כפוף למגבלות מסוימות על נזילות ו/או הוצאת כספים מתוך החשבון).

 

  1. קיבלתי הלוואה מ –SVB, למי אני משלם את התשלומים השוטפים על פי ההלוואה?

בהתאם להוראות FDIC יש לשלם את החזר ההלוואה ל- Silicon Valley Bridge Bank, N.A בהתאם לתנאי ההלוואה המקוריים.

 

  1. הקצתי אופציות לבנק SVB באמצעות כתב אופציה (warrant) כנגד קו אשראי. האם אפשר לבטל את האופציות הללו?

לפי הודעת FDIC כל ההסכמות המקוריות מול SVB ממשיכות לחול ולחייב את הלקוחות. בהיעדר תניה חוזית אחרת בכתב האופציה עצמו, ביטול חד-צדדי על ידי החברה עלול להביא לחשיפה לתביעות מצד SVB Financial Group או הרוכש/ים העתידי/ים של פעילות SVB. ככל שכתב האופציה כולל רכיב אופציות המותנה בגובה האשראי שהועמד על ידי SVB, הרי שככל שלא הועמד חלק מהאשראי הרי שמספר האופציות הכפופות לכתב האופציות ממילא יפחת בהתאם להוראות כתב האופציות המקורי.

נציין כי הנוסח הסטנדרטי של כתב האופציה שבשימוש SVB כולל סעיף לפיו עם חתימת כתב האופציה הזכויות לפיו תועברנה לחברה האם של SVB, SVB Financial Group (דהיינו לא התאגיד הבנקאי עליו השתלט FDIC אלא חברת ההחזקות הציבורית אשר, נכון לכתיבת שורות אלה, טרם נמכרה או נכנסה להליך פורמלי של חדלות פירעון). בעוד שה-FDIC הכריז על סמכותו לפי הדין האמריקאי להמחות את החוזים של SVB לרוכש/ים עתידי/ים של הפעילות (על אף הגבלות חוזיות על המחאה כאמור), הרי שכל המחאה של כתבי אופציה או ניירות ערך של תאגיד ישראלי במסגרת מכירת פעילות SVB ראוי שתיבחן לאור ההוראות ההסכמיות, התקנון הרלוונטי והדין החל עליהם.

 

  1. SVB העניק לי קו אשראי ורשם שעבודים על קניין רוחני של החברה שלי. אני מקבל כעת קו אשראי חדש מבנק אחר. איך אני מסיר את השעבודים?

ככלל, חוזי ההלוואה הסטנדרטיים של SVB כוללים הוראה לפיה השעבודים על הבטוחות של הלווה ימשיכו לעמוד בתוקף עד שההלוואה תיפרע במלואה. כן נאמר שם בדרך כלל כי לאחר הפירעון המלא וסיום חוזה ההלוואה יהא הבנק מחויב לפעול להסרת השעבודים שנרשמו להבטחת החזר ההלוואה. ככלל, בישראל לא ניתן להסיר שעבודים רשומים באופן חד צדדי ללא מעורבות המלווה ולפיכך יש ליצור קשר עם נציגי הבנק החדש לשם תיאום הסרתם. במידה שלא ניתן לאתרם יש צורך לפנות לבית המשפט להוצאת צו לסילוק השעבודים. הסרה של שעבודים שנרשמו לטובת הבנק במדינות אחרות יש לבחון באופן ספציפי על פי הדין הרלוונטי.

 

  1. במסגרת הסכם עם SVB נדרשתי להמחות תקבולים מלקוחות לחשבון ב – SVB מה תוקף ההסכם הזה היום?

לפי הודעת FDIC כל ההסכמות המקוריות מול SVB ממשיכות לחול ולחייב את הלקוחות.

 

  1. מה קרה עם בנק SVB אנגליה?

ביום 13 במרץ 2023 הודיע ה-Bank of England על מכירת Silicon Valley Bank UK Limited,  חברה בת אנגלית של SVB ("SVB UK") ל-HSBC UK Bank Plc, אשר ממשיך להפעיל את SVB UK כיחידה עצמאית ונפרדת מיתר הפעילות של SVB בארה"ב ובמדינות אחרות.

 

  1. האם הרשויות בישראל מעניקות סיוע כלשהו ללקוחות SVB?

בישראל, וועדה שהקים משרד האוצר לצורכי בחינת ההשפעה של משבר SVB על ההיי טק הישראלי התכנסה ב–14 במרץ 2023 ולפי פרסומים, מעבר לבחינה ראשונית של השפעת המשבר על תעשיית ההיי טק המקומית, לא התקבלו בה לעת עתה החלטות כלשהן. הוועדה צפויה להתכנס שוב בהתאם להתפתחויות לגבי המשך פעילות SVB.

משרדנו הקים צוות משימה לסייע ללקוחות של SVB. צוות זה כולל מומחים בתחומי ההיי טק, רגולציה בנקאית ודיני חדלות פירעון. בנוסף משרדנו עומד בקשר שוטף עם משרדי עורכי דין בארה"ב העוקבים אחר התפתחויות רגולטוריות ומטפלים בלקוחות רבים של SVB.

לשאלות יש לפנות אל השותף שמטפל במשרדנו או לחברי צוות המשימה:

הייטק והון סיכון

ד"ר איל שנהב, ראש מחלקת חברות והיי טק בינלאומי (משותף) 03-6074547 או  ayal@gkh-law.com

אשוק צ'נדרשיקר, ראש מחלקת בינלאומי חברות והיי טק בינלאומי (משותף) 03-6089834 או Ashok.Chandrasekhar@goldfarb.com

שמוליק אטיאס, שותף, מחלקת חברות והיי טק בינלאומי 03-6074574 או  shmulik@gkh-law.com

אמיר רז, שותף, מחלקת חברות והיי טק בינלאומי 03-6074570 או  amir.raz@gkh-law.com

דני דילברי, שותף, מחלקת חברות והיי טק בינלאומי 03-6089986 או danny.dilbary@goldfarb.com

לב גפט, שותף, מחלקת חברות והייטק בינלאומי 03-6074469 או levg@gkh-law.com

בנקאות ופיננסים

עופר חנוך, ראש מחלקת בנקאות ופיננסים 03-6074511 או  ofer@gkh-law.com

חדלות פירעון והסדרים

פרופ' דוד האן, יועץ בכיר, תחום חדלות פירעון, אשראי והסדרים 03-6074463 או  davidh@gkh-law.com

ליטיגציה מסחרית

אהרון מיכאלי, ראש מחלקת ליטיגציה מסחרית ותובענות ייצוגיות 03-7101635 או Aaron.Michaeli@goldfarb.com

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל: