עדכון מע"מ

23 באוגוסט, 2022

הנחיות רשות המסים להשתתפות מלכ"רים במכרזי המדינה

אנו מבקשים להביא לידיעתכם, נוהל שפרסמה לאחרונה רשות המסים בנוגע להשתתפות מלכ"רים במרכזים שפורסמו על-ידי המדינה ושאר גופים המנויים בסעיף 2(א) לחוק חובת מכרזים ("נוהל"). נוהל ההנחיות פורסם בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון בעע"מ 6466/19 משרד הביטחון נ' עמותת חברות הסיעוד, במסגרתו נקבע כי מלכ"ר המבקש להתמודד במכרז ממשלתי למתן שירותים נדרש להמציא אישור מאת רשות המסים בדבר סיווג פעילותו במסגרת המכרז כמלכ"ר לצרכי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 ("חוק מע"מ"). במזכר זה, נציג את ההנחיות, הקריטריונים ודרכי ההגשה שנקבעו בנוהל ההנחיות לעניין הגשת בקשות במסגרת "מסלול ירוק" ייעודי, לקבלת אישור מרשות המסים בדבר סיווג פעילות במסגרת מכרז כמלכ"ר לצרכי חוק מע"מ.

בהתאם להנחיות הנוהל, מלכ"ר המגיש הצעה למתן שירות במסגרת מכרז שפורסם על-ידי המדינה כאמור ואשר מסווג כמלכ"ר לצורכי חוק מע"מ ורואה במתן השירות כאמור כחלק מפעילותו המלכ"רית, נדרש לקבל את אישור רשות המסים כי השירות אשר יינתן על-ידו במסגרת המכרז אכן עונה להגדרת פעילות מלכ"ר בהתאם לחוק מע"מ. על המלכ"ר לקבל אישור מאת רשות המסים ולהגישו לוועדת המכרזים במסגרת הגשת מועמדותו במכרז. מלכ"ר אשר לא פנה לרשות המסים כאמור לעיל, לא יסווג לצורכי חוק מע"מ במסגרת פעילותו במכרז כמלכ"ר.

עוד נקבע מסגרת נוהל ההנחיות כי אישור כאמור יינתן באמצעות פנייה להחלטת מיסוי מקדמית למחלקה המקצועית מע"מ שבחטיבה המקצועית ברשות המסים (לפנייה לחצ/י כאן). זאת, טרם הגשת מועמדותו של המלכ"ר למכרז ולא יאוחר מ-45 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. יודגש, כי אם טרם נתקבלה החלטה בבקשה להחלטת מיסוי מקדמית כאמור טרם הגשת המועמדות, רשאי המלכ"ר לצרף אישור מטעם מייצג כי הוגשה בקשה להחלטת מיסוי מקדמית כאמור, בציון מספר הבקשה.

נוהל ההנחיות מאפשר למלכ"רים להגיש בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק", בכפוף לעמידת המלכ"ר בכל התנאים, ההצהרות והעובדות הנדרשות במסגרתו. כך, בין היתר, נדרש המלכ"ר לצרף תצהיר מאומתת על-ידי עורך דין, במסגרתו מצהיר כי פעילות המלכ"ר תואמת את המטרות המפורטות בתקנונו והיא נסמכת בצורה משמעותית על פעילות מתנדבים. בנוסף, נדרש המלכ"ר להצהיר בליווי אסמכתאות ואישור מייצג כי בנוגע לתקופה של שלוש שנות המס שקדמו לשנת המס שבה הוגשה ההצעה למכרז, מתקיימים התנאים כדלקמן: תקבוליו והכנסותיו מפעילות המכרז אינם עולים על 25% מכלל תקבוליו והכנסותיו; נכסיו והכנסותיו משמשים לקידום המטרות המפורטות בתקנונו בלבד ואין הוא צובר נכסים או הון בלי להשקיעם או להקצותם לקידום מטרותיו; אין מנהל אשר שכרו עולה על גובה השכר המקסימלי של מנכ"ל במשרד ממשלתי; וכי למעלה ממחצית תקבולי המלכ"ר הינם מתרומות או לחילופין כי המלכ"ר מצוי בגירעון הממומן באמצעות תרומות/ תמיכות.

כמו כן, בין היתר, נדרש המלכ"ר להצהיר כי פעילותו במסגרת המרכז אינה למטרת רווח והתעריף המוצע על-ידו במכרז אינו צפוי להביא, בניכוי ההוצאות הצפויות, ליתרת רווח, ולציין את הטעמים והמאפיינים המבדילים בינו לבין עוסק לעניין חוק מע"מ המספק שירותים דומים.

ניהול נכון של הגשת הבקשה לאישור סיווג כמלכ"ר לצרכי חוק מע"מ במסגרת התמודדות של מלכ"רים במכרזים ממשלתיים הוא בעל חשיבות משפטית ופיננסית – הן בראי ההתמודדות והסיווג לעניין המכרז והן בראי סיווגו של המלכ"ר לצרכי חוק מע"מ. על כן, אנו ממליצים לכל מי שהנושא רלוונטי עבורו, לפנות בהקדם למחלקת המיסים במשרדנו ונשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה פרטנית בעניין ולסייע בכל הדרוש.

לנוהל הנחיות רשות המסים לחצ/י כאן

לקריאת פסק דין בעע"מ 6466/19 משרד הביטחון נ' עמותת חברות הסיעוד לחצ/י כאן

לטופס 945 מסלול ירוק לחצ/י כאן

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

כותבי המזכר: עו"ד רו"ח ליאת פייג-נויבירט ומר גלעד מור

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל: