ליטיגציה

16 באפריל, 2023

הליכי אכיפה בגין הפרת חוק האריזות

אנו מבקשים להביא לידיעתכם, כי לאחרונה אנו עדים להליכי אכיפה רבים, לרבות בקשות לאישור תובענות ייצוגיות, בגין הפרת הוראות החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011.

לאור זאת, אנו מוצאים לנכון להביא בפניכם את עיקריו של החוק וחובותיו, בכדי לסייע לכם לקיים את דרישותיו במקרים המתאימים, להימנע מהתמודדות עם הליכים מיותרים, ולהתמודד עמם ככל שהם הוגשו.

חוק האריזות נועד לקבוע הסדרים לעניין ייצור אריזות וטיפול בפסולת אריזות, ומטרתו לצמצם את כמות פסולת האריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות לשם הקטנת ההשפעה השלילית הסביבתית של אריזות ופסולת אריזות.

במסגרת זאת, בין היתר, מטיל החוק על יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים או אריזות שירות חובות מסוימות, ובראשן החובה לעמוד ביעדי המחזור של פסולת אריזות כפי שנקבעו בחוק. על מנת לקיים את חובותיהם לפי חוק האריזות – נדרשים יצרנים ויבואנים להתקשר עם "גוף מוכר" אשר יפעל לקיים עבורם את החובות.

"יצרן" מוגדר בחוק האריזות כמי שמייצר מוצרים ארוזים או אריזות שירות, בין אם הוא מייצר בעצמו ובין אם באמצעות אחר. "יבואן" מוגדר בחוק האריזות כמי שמייבא מוצרים ארוזים או אריזות שירות כאמור. "אריזה" מוגדרת כחפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו, ושמתקיימים לגביו התנאים המפורטים בחוק, לרבות אריזת מכירה, אריזה קבוצתית או אריזת הובלה.

כאמור, במסגרת החובות הבולטות הנקובות בחוק אשר מוטלות על יצרן/יבואן, כלולות, בין היתר, החובה לבצע מיחזור בשיעורים המפורטים בחוק בהתאם לסוג חומר האריזה (תוך הבחנה בין זכוכית, נייר, קרטון, מתכת, פלסטיק, עץ); לדווח למשרד להגנת הסביבה על מספר המוצרים הארוזים שמכרו ומשקלם כמפורט בחוק; לנהל רישום מלא ומפורט לצורך הדיווח; וכן להתקשר בחוזה התקשרות עם "גוף מוכר" אשר יהיה אחראי על קיום כל החובות הנזכרות (למעט חובת הסימון), תוך מימון עלויותיו של הגוף המוכר באמצעות "דמי טיפול".

ת.מ.י.ר, תאגיד מחזור האריזות בישראל (חל"צ), היא כיום התאגיד היחיד שהוכר על-ידי המשרד להגנת הסביבה כגוף מוכר. התקשרות עם גוף מוכר לצורך קיום החוק נעשית בתנאים שוויוניים, קרי תוך החלת "מחירון" אחיד המבחין בין סוגי אריזות ומשקלן, ותוך הבחנה בין שיטות דיווח שונות כתלות בסך משקלן של האריזות המשמשות את היצרן/היבואן וסך מחזור המכירות השנתי. חשוב להדגיש, ההתקשרות היא בגדר חובה עבור מי שעונה על ההגדרות של יצרן/יבואן של מוצרים ארוזים כאמור, בגין תקופת הפעילות.

נציין, כי קיימים חריגים לחוק, כגון פטור ליצרנים או יבואנים שמשקל אריזות המוצרים הארוזים או אריזות השירות שמכרו בשנה אינו עולה על 1 טון.

החוק קובע סנקציה לאי עמידה בהוראותיו בדמות קנס לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם מדובר בתאגיד – כפל קנס. כן חלה חובה על נושא משרה בתאגיד לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי החוק בידי התאגיד או מי מעובדיו. כמו כן, הפרת החוק עלולה להביא להטלת עיצומים כספיים בסכומים ניכרים, כמפורט בחוק. כאמור, אנו עדים גם לשורת פניות מוקדמות בטרם הגשת בקשות לאישור תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות ייצוגיות המוגשות כפטריות לאחר הגשם, בגין הפרת החוק ואי התקשרות עם ת.מ.י.ר, תוך טענות לגרימת זיהום סביבתי ואי נקיטת האמצעים הדרושים לשמירה על איכות הסביבה.

אנו מזמינים אותכם להתייעץ איתנו בכל הנוגע לקיום דרישות החוק, ובכלל זאת בכל הנוגע להתקשרות עם גוף מוכר, בכדי למנוע חשיפות מיותרות. אנו כמובן גם עומדים לרשותכם לטיפול בכל פניה מוקדמת או בקשה לאישור תובענה כייצוגית ככל שהוגשה נגדכם בגין הפרת החוק, על-מנת להביא לפתרונה.

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל: