דיני פרטיות

28 בנובמבר, 2022

היבטי פרטיות במיון ובקבלה לעבודה

 

נבקש לעדכנכם אודות טיוטה להערות הציבור, אשר פורסמה לאחרונה על-ידי הרשות להגנת הפרטיות ("הרשות"), העוסקת בהיבטי פרטיות הקשורים במידע רפואי הנחשף במסגרת הליך מיון וקבלה לעבודה.  

מועמדים רבים למשרות בשוק התעסוקה מתבקשים לספק למעסיקיהם הפוטנציאליים מידע אודות מצבם הרפואי, כחלק מהליך בחינת התאמתם למשרה, הכולל לרוב חתימה על טופס ויתור סודיות רפואית או ביצוע בדיקות רפואיות.

עמדת הרשות היא כי, הסכמה לוויתור על פרטיות שניתנת כחלק מתהליך קבלה ומיון עשויה להיות הסכמה "חשודה" נוכח פערי הכוחות בין המעסיק למועמד, ומאחר שהיא ניתנת על יסוד ההנחה כי סירוב לחשיפת המידע יפגע בסיכויי הקבלה לעבודה.

במסגרת המסמך הנ"ל מפרטת הרשות הנחיות והמלצות למעסיקים בשלבי מיון וקבלה לעבודה.

על מעסיקים להימנע מביצוע הפעולות הבאות:

  • הימנעו מאיסוף מידע רפואי שאינו רלוונטי לדרישות המשרה. איסוף מידע בהיקף נרחב מעלה את החשש כי מעסיקים לא יקבלו מועמד למשרה מסוימת על רקע בעיות רפואיות, למרות שאין בהן כל רלוונטיות לביצוע התפקיד עצמו. איסוף מידע באופן כזה עלול להיחשב כפגיעה בפרטיות, בחוסר תום לב.
  • במידה ובמסגרת תהליך איסוף המידע נחשף מידע רפואי עודף ורב מהנדרש, הימנעו מהחזקה או שימוש בו לשם בחינת התאמת המועמד למשרה; אלה עלולים להוות הפרה של עיקרון צמידות המטרה המוגן בחוק הגנת הפרטיות, ובמקרה של אנשים מוגבלות, שימוש במידע כזה עלול להוות הפרה של סעיף 8 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, האוסר על דחיית מועמדותו של בעל מוגבלות הכשיר לביצוע תפקידו, מחמת מוגבלותו.
  • הימנעו משימוש במידע שלא לתכלית שלשמה נאסף. אין להשתמש במידע שנאסף לשם בדיקת התאמה של מועמד במסגרת הליכי מיון וקבלה, לצרכים אחרים.
  • הימנעו מהעברת מידע רפואי על מועמדים לצדדים שלישיים אלא בהסכמתם, או כאשר העברה זו מחויבת על פי הוראות הדין.

כיצד על המעסיקים לפעול?

  • אם מועמד מתבקש לחשוף מידע רפואי כחלק מהליך בחינת התאמתו למשרה, יש להקפיד כי המידע המבוקש יהיה ספציפי ורלוונטי לדרישות המשרה. מוצע אם כך, להימנע מהחתמה על טפסי ויתור גורפים וכלליים.
  • במסגרת איסוף מידע רפואי נרחב על אודות מועמדים במסגרת בחינת התאמתם למשרה מסוימת, על המעסיק להיות מסוגל להצביע על הרלוונטיות הישירה של המידע למשרה האמורה ולשאלת ההתאמה אליה.
  • על מעסיקים מוטלת החובה לפעול כדי להבטיח שהסכמת המועמד משקפת את רצונו החופשי: לצורך עמידה בחובה זו- (א) מוצע לדחות את הדרישה לוויתור על סודיות רפואית עד לאחר קבלת ההחלטה העקרונית בדבר התאמת המועמד למשרה, או לאחר קבלתו לעבודה, ככל הניתן; ו-(ב) יש ליידע את המועמד ולהסביר לו את הצורך הענייני בקבלת המידע הרפואי הרלוונטי לדרישות המשרה- בטרם יחתום על מסמך ויתור הסודיות.
  • באם מידע רפואי על מועמדים נאסף לצורך הליכי מיון, יש לבחון לפחות אחת לשנה, האם שמירת המידע עודנה נדרשת לשם מטרה זו. אם המידע אינו דרוש- אין הצדקה להחזיק במידע רגיש זה לאורך זמן.
  • יש לאפשר את זכות העיון במידע הרפואי המוחזק על-ידי המעסיק, באם תוגש בקשה מטעם נושא המידע.
  • יש להקפיד כי המידע מהגורם המטפל יועבר אך ורק לרופא תעסוקתי, אשר יעביר את חוות דעתו בדבר כשירותו של המועמד למשרה המסוימת, ללא פירוט נוסף בדבר מצבו הרפואי.

* נדגיש כי במצב של איסוף מידע רפואי ממועמד, שאינו רלוונטי לביצוע התפקיד, עשויה הרשות לסרב לבקשת מעסיקים לרישום מאגר מידע והיא אף עשויה להביא להתליית הרישום של מאגר רשום ולהפעלת סנקציות אחרות בהתאם לחוק.

כאמור, מדובר בטיוטה בלבד שהתפרסמה לקבלת הערות מאת הציבור, אך אנו ממליצים כי לקוחות אשר הינם מעסיקים ומקיימים הליכי מיון וקבלה למועמדים, יפעלו ברוח ההמלצות של מסמך זה.

לעיון בטיוטה המלאה >

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל:

לני_צבעוני

לני צבעוני

עורכת דין