פירוק מרצון

17 במאי, 2023

הארכת תוקף הפטור מחוב אגרה שנתית

בהמשך למזכרנו בדבר הארכתו עד יום 15.2.23 של תוקף הפטור מחוב אגרה שנתית לפי תקנה 5א לתקנות החברות (אגרות), התשס"א-2001 ("תקנות החברות אגרות"), ביום 14 במאי 2023 פורסם בילקוט הפרסומים תיקון לתקנות החברות אגרות, שתחילתו ביום 16.2.2023, לפיו:

  • חברה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם החברות בקשה לפירוק מרצון ובהליך מזורז כאמור בסעיף 342מג לחוק החברות, השתנ"ט-1999 ("חוק החברות") עד יום 12.2023 ("המועד הקובע");

או

  • חברה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם החברות דוח והודעה בעניין אסיפה סופית לפי סעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 ("פקודת החברות") או לפי סעיף 342לח(ג) לחוק החברות עד יום 12.2024 לאחר שקיבלה עד למועד הקובע (קרי – עד ליום 31.12.2023) החלטה מיוחדת על פירוקה מרצון לפי סעיף 319 לפקודת החברות או לפי סעיף 342כד לחוק החברות;

 

פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה לגבי השנים שלאחר המועד בו הפסיקה החברה את פעילותה, ובלבד שהמציאה לרשם החברות את המסמכים לפי אחת משתי החלופות:

חלופה ראשונה:

  1. אישור מנציבות מס הכנסה כי החברה לא פתחה תיק או סגרה תיק במס הכנסה (סיווג 73) בציון המועד שבו נסגר התיק (האישור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים לפני מועד הנפקת האישור);
  2. אישור מרשויות מס ערך מוסף כי החברה לא נרשמה כחייב במס על-פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 או שרישומה כאמור בוטל (סיווג 09), בציון המועד שבו בוטל הרישום (האישור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים לפני מועד הנפקת האישור);
  3. תצהיר חתום על-ידי לפחות דירקטור אחד של החברה בו יצויין התאריך בו החברה הפסיקה את פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק (יש לציין יום, חודש ושנה). אם לחברה מעולם לא הייתה פעילות, יש לציין את תאריך הקמת החברה.

חלופה שנייה:

  1. חלף אישורים 1 ו-2 בחלופה הראשונה – אישור מאת רואה חשבון המבקר של החברה כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד שהפסיקה בו את פעילותה (יום, חודש ושנה), והעובדה שהגישה לרשות המיסים דוחות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, מאושרים ביד רואה החשבון המבקר, שצוין בהם כי החברה הפסיקה את פעילותה ("הדוחות למס הכנסה") (האישור יינתן לכל שנות המס שלגביהן מבקשת החברה פטור מאגרה שנתית);
  2. העתק מן הדוחות למס הכנסה הכוללים חותמת "נתקבל" מרשויות המס. לחלופין ניתן להגיש שומה או תקציר שומה עבור כל שנה עליה מבוקש הפטור. אולם, אם תיק מס ההכנסה של החברה סווג כלא פעיל (סיווג 77) אין צורך לצרף העתקי הדוחות למס הכנסה.
  3. תצהיר כאמור בחלופה הראשונה.

לפי תקנה 5ג לתקנות החברות אגרות, הפטור לפי תקנות אלה יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו.

משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה פרטנית בעניין ולסייע בכל הדרוש.

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל: