חברות ושוק הון

10 במאי, 2023

דרישת רשות ניירות ערך למענה על שאלון סיכוני סביבה

ביום 8.5.23 מסרה רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות"), באמצעות מחלקת ביקורת והערכה ברשות, לתאגידים מדווחים שאלון בנושא "סיכוני סביבה בתאגיד מדווח", מכוח סמכותה לדרוש ידיעות ומסמכים לפי סעיף 56א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

תאגידים מדווחים אשר קיבלו את השאלון נדרשים להשיב עליו עד ליום 4.6.23. זאת, באמצעות טופס ת206 – התכתבות לא פומבית עם הרשות.

בהתאם להבהרה אשר נמסרה למשרדנו מאת נציגי הרשות, הרשות שלחה את השאלון שלא על דרך פנייה גנרית לכלל התאגידים המדווחים, אלא בפנייה מדגמית לתאגידים שנבחרו על ידה ותוך שימוש בשאלון מותאם שאינו בהכרח זהה בין התאגידים. על כן, על כל תאגיד להוריד ממערכת יעל את השאלון הספציפי שיועד לו.

השאלון כולל דרישה למסירת מידע בהיקף רחב אודות מדיניות ניהול סיכוני סביבה, פיקוח על ניהול הסיכון, זהות הגורמים העוסקים בסיכוני סביבה, תכנית עבודה בתחום סיכוני סביבה, הערכת סיכוני סביבה והשלכותיהם וגילוי ביחס להתממשות סיכוני סביבה.  

הרשות מציינת ברקע הדרישה את התמורות שחלו בשוקי ההון בארץ ובעולם בנוגע למתן מידע מצד חברות ציבוריות ופרטיות, בקשר לסיכונים סביבתיים בהם החברות נתונות; וכן בקשר להכללת שיקולים הנוגעים להיבטי סביבה במסגרת מדיניות השקעה של משקיעים מוסדיים. הרשות מדגישה כי הערכה וגילוי ביחס לסיכוני סביבה הופכים להיות משמעותיים יותר עבור משקיעים לצורך הערכת כדאיות השקעה בניירות ערך והבנת רמת הסיכון והחשיפה של התאגיד המדווח לסיכוני סביבה.

הדרישה הנוכחית מסמנת את המשך המגמה ברשות, השמה דגש על דיווח סיכוני סביבה כחלק מתפישה גלובאלית הרואה בסיכונים אלו סיכונים פיננסיים מהותיים. תפישה זו כבר קיבלה עיגון ברגולציה ישראלית אשר מחייבת משקיעים מוסדיים ומוסדות פיננסיים לניהול סיכוני סביבה כחלק ממדיניות ההשקעות או מתן האשראי של גופים אלו.
בהמשך למגמה מתחזקת זו, מבקשת הרשות באמצעות מהלך זה לבחון את הפרקטיקות הנהוגות על ידי תאגידים מדווחים בתחום ניהול סיכוני הסביבה ואת מידת התאמתן לסטנדרט הבינלאומי, כחלק מהמשך אסדרת התחום.

לאור זאת ובשים לב לרגישות המידע אשר גילויו מבוקש, אנו ממליצים לתאגידים מדווחים אשר נדרשים למסירת מידע סביבתי, לפנות לקבלת ייעוץ משפטי בכל הנוגע למהות והיקף המידע אשר מסירתו נדרשת במסגרת השאלון.
כמו כן, לאור המגמה הנ"ל, אנו ממליצים לתאגידים מדווחים אשר פעילותם כרוכה בסיכונים סביבתיים, לפנות לייעוץ משפטי לצורך היערכות לקראת אסדרת התחום.

 

לפרטים נוספים ולצורך היוועצות ניתן לפנות אל:

עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות (משותף) 03-6081661 או  idit.reiter@goldfarb.com

מירב טביב, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות (משותף) 03-6074417 או meravt@gkh-law.com

גור נאבל, ראש תחום שוק הון 03-6089802 או  gur.nabel@goldfarb.com

איילת קרישפין, שותפה, מחלקת שוק הון 03-6074416 או  ayeletk@gkh-law.com

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.