רגולציה פיננסית ואכיפה

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מקיף ומייצג מגוון גופים וחברות בכל תחומי הרגולציה הפיננסית. בין היתר, המשרד עוסק בייצוג בהליכי שימוע וכן מלווה את לקוחותיו במסגרת הליכים ופעולות בקשר עם כללי ההסדרה שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון. כמו כן, המשרד מלווה חברות בהפנמת כללי רגולציה החלים על חברות מפוקחות ועל אורגניהם, ובכלל זה מלווה אותן ביצירת תוכניות אכיפה פנימיות.

משרדנו מעניק ליווי משפטי בכל שלבי ההסדרה ומייצג את לקוחותיו בפני הרגולטורים השונים בהליכי אכיפה מינהלית, בהליכים פליליים וכן בהליכים אזרחיים הנוגעים לרגולציה פיננסית.

לצד זאת, עורכי הדין מייעצים לבנקים, מוסדות פיננסיים וחברות ציבוריות בכל הנוגע להיבטים הרגולטוריים של פעילותם, לרבות איסור הלבנת הון, רכישת אג"ח, המצאת בטחונות, הלוואות סינדיקציה, דרישות הון עצמי, השגת היתרים ורשיונות מבנק ישראל ומרשויות רגולטוריות אחרות, הסדרי קונסורציום, שירותים פיננסיים שונים, ועוד. כמו כן, הצוותים המשפטיים מלווים חברות ומוסדות פיננסיים בינלאומיים מובילים במסגרת פעילותם בישראל, ומעניקים להם ייעוץ וייצוג שוטף בפני הרשויות הרלוונטיות בישראל, דוגמת הרשות לניירות ערך, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, הבורסה בתל אביב, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בנק ישראל, ועוד.