רגולציית ביטוח

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מקיף ומייצג מגוון גופים וחברות הפועלים בתחום הביטוח, בקשר עם כללי הרגולציה הייחודיים החלים עליהם ובכל שלבי ההסדרה. עורכי הדין מייצגים את לקוחות המשרד בפני הרגולטורים השונים בהליכי אכיפה מנהלית, בהליכים פליליים וכן בהליכים אזרחיים הנוגעים לרגולציה פיננסית.

במסגרת זו, מייצגים הצוותים המשפטיים לקוחות בהליכי שימוע וכן מלווים הליכים ופעולות בקשר עם כללי ההסדרה שנקבעו על-ידי הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון. כמו כן, מלווים עורכי הדין חברות בהטמעת כללי הרגולציה החלים על חברות מפוקחות ועל אורגניהם, ובכלל זה מלווים אותן ביצירת תוכניות אכיפה פנימיות.

לצד זאת, עורכי הדין מייעצים לחברות ביטוח ומוסדות פיננסיים בכל הנוגע להיבטים הרגולטוריים של פעילותן, לרבות איסור הלבנת הון, רכישת אג"ח, המצאת בטחונות, הלוואות סינדיקציה, דרישות הון עצמי, השגת היתרים ורישיונות מגופים רגולטוריים, הסדרי קונסורציום, שירותים פיננסיים שונים ועוד.

כמו כן, מלווים הצוותים המשפטיים חברות ביטוח ומוסדות פיננסיים בינלאומיים מובילים במסגרת פעילותם בישראל, ומעניקים להם ייעוץ וייצוג שוטף בפני הרשויות הרלוונטיות, לרבות הרשות לניירות ערך, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ועוד.

עם לקוחותינו בתחום זה נמנות חברות הביטוח הגדולות בישראל, מוסדות פיננסיים בינלאומיים, סוכנויות ביטוח מובילות ועוד.

"Represents insurance agents and foreign reinsurers before regulatory and governmental authorities."

The Legal 500 | 2020

"Has unique expertise in debit and prepaid card regulation and fintech."

The Legal 500 | 2018

"Very knowledgeable on regulation."

The Legal 500 | 2014

"Particularly noted for handling regulatory issues."

The Legal 500 | 2014

"Broad expertise in regulatory matters."

The Legal 500 | 2013

שותפים