עיריות ורשויות מקומיות

משרדנו מלווה עיריות ורשויות מקומיות בשורה ארוכה של תחומים, וביניהם תחום המשפט המנהלי, תחום התכנון והבניה, תחום איכות הסביבה ועוד.

עורכי הדין בעלי מומחיות בדיני רשויות מקומיות והם מלווים את הרשויות בכל ענייניהן הפנימיים והשוטפים, ובכלל זה מלווים אותן בכל ההליכים המנהליים – בכל הערכאות ובכל הטריבונלים, מעניקים ייעוץ משפטי בקשר עם עריכת מכרזים, מלווים הליכי רישוי, מייעצים באשר לסוגיות מנהל תקין, מלווים ומייעצים בכל המגעים עם הגופים הרגולטוריים בתחומים השונים ועוד. לצד אלו, מלווים עורכי הדין חברות כלכליות מטעם הרשות ומעניקים ייעוץ למיזמים מוניציפאלים בתחומים מגוונים.

כמו כן, עורכי הדין במשרדנו הפועלים בשדה המשפט הסביבתי מלווים רשויות מקומיות בקשר עם החובות המוטלות עליהן מכוח חוקים סביבתיים, ובכלל זאת חובות שמירת ניקיון, חובות הטמנה באתרי פסולת (היטלי הטמנה), קידום מחזור פסולת ועוד. במסגרת זו, מוענק ליווי צמוד והדרכה לרשות בכל מהלכיה ופעילותה, לרבות ייצוג מול המשרד להגנת הסביבה וניהול חובותיה החוקיות של הרשות אל מול גורמים שונים במגזר הפרטי.

במקביל, מעניק משרדנו ליווי וייעוץ בקשר עם סוגיות מיסוי עירוני. במשרדנו נצבר ידע עשיר, שהוביל להישגים משמעותיים ולחסכון ניכר ללקוחות, בכל הקשור לייצוג במסגרת הליכים משפטיים בתחום המיסוי העירוני, ובכלל זה ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח, עובר לתשלומם ולאחר תשלומם. עורכי הדין פועלים אל מול הרשות המקומית ומעניקים ליווי וייעוץ משפטי בהגשת השגות, בעררים, בתביעות השבה ובמגוון נוסף של הליכים משפטיים שעניינם חבויות מיסים מוניציפאליים. כחלק בלתי נפרד מהליווי המשפטי והתכנוני של מיזמי נדל"ן, בוחנים עורכי הדין את היקפם הצפוי של היטלי הפיתוח בגין הפרויקט, ובהמשך מייצגים את לקוחותיהם בהתנהלות מול הרשויות המקומיות ומול התאגידים העירוניים, וכן מייצגים בהליכים המשפטיים בקשר עם סוגיות אלו.