חוק הריכוזיות

החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ("חוק הריכוזיות") הינו חוק ייחודי לישראל, שנחקק על מנת ליישם את המלצות הוועדה הממשלתית להגברת התחרותיות במשק.

חוק הריכוזיות פועל לצמצום הריכוזיות במשק על-ידי בלימת פעילות תאגידים מרכזיים העומדים בקריטריונים ספציפיים, כמפורט בחוק. כך, החוק מחייב את הרשות הרגולטורית הרלוונטית להתחשב במספר שיקולים ביחס לריכוזיות ולתחרות בשוק, טרם הקצאת זכויות ב"תשתיות חיוניות" לגוף פרטי, כהגדרתו בחוק.

הצוותים המשפטיים בעלי המומחיות בתחום ההגבלים העסקיים והתחרות במשרדנו מלווים את הקבוצות הגדולות במשק בקשר עם אופן יישום החוק והשינויים הנדרשים כפועל יוצא מהוראותיו. כמו כן, מעניקים עורכי הדין ליווי וייעוץ שוטף לקבוצות אלו ביישום משמעויות חוק הריכוזיות החלות עליהן, לרבות הפרדה בין נכסים ריאליים לפיננסיים, עדכון נתונים והיקף פעילות החברה ועוד. לצד זאת, למשרדנו מומחיות ייחודית בליווי ובייצוג חברות בקשר עם הוצאתם מרשימת הגורמים הריכוזיים. בנוסף, מייצגים עורכי הדין במשרדנו את לקוחותיהם בכל הנוגע להקצאת רישיונות ממשלתיים על-פי חוק הריכוזיות.

"Prominent firm with a strong team that serves significant clients in competition and antitrust mandates."

Chambers & Partners | 2020

"Effort, diligence and exceptional knowledge in the field of competition law."

Chambers & Partners | 2020

"Well versed in engaging with the ICA, including submitting merger notices."

Chambers & Partners | 2020

"Highly dedicated to the success of their clients, promptly responding to any request or enquiry with clear legal counsel that takes into account the broader business perspective."

Chamber & Partners | 2020

"With particular strengths in merger control and complex regulatory issues, Goldfarb Seligman & Co.'s antitrust department has been involved in many of the market's largest deals, especially within heavily regulated sectors such as banking and telecoms."

The Legal 500 | 2019