דיני סביבה - מוסדות פיננסים

מחלקת דיני סביבה וקיימות במשרדנו מלווה בנקים ומוסדות פיננסיים בכל הקשור לענייני איכות הסביבה, לרבות באשר לניהול סיכונים סביבתיים, ישירים ועקיפים, בהיבטים של מתן אשראי.

עורכי הדין במחלקה מלווים ומייעצים לשורה ארוכה של בנקים ומוסדות פיננסיים הפועלים בישראל בקשר עם בניית מתודולוגיה והטמעת נהלי בחינת סיכונים סביבתיים כחלק אינטגראלי מניהול סיכוני אשראי, בין היתר, על מנת להקטין את חשיפתם לתביעות משפטיות בגין מפגעים סביבתיים וכחלק ממגמה עולמית גוברת באשר לאחריות תאגידית של מוסדות פיננסיים בעניינים סביבתיים.

שותפים