ESG – בין החברה למשקיעים

12 אוגוסט, 2020

בעת האחרונה, נדרשות יותר ויותר חברות, ובפרט חברות ציבוריות, לפעול בהקדם לאימוץ עקרונות וכללים מתחום ה- ESG (Environmental, Social, and Governance). מגמה זו הינה חלק ממגמה גלובאלית הנובעת, בין היתר, מתנאים שמכתיבים משקיעים בינלאומיים, לרבות משקיעים אקטיביסטים, מיוזמות של רגולטורים ומהתפתחויות בשוק ה- M&A.
במפגש מקוון ייחודי זה דנו בגורמים אלו ובדרך המיטבית של חברות ודירקטוריונים להטמיע את תחום ה- ESG בארגונם.

במפגש נערך מושב בהשתתפות מומחים מגוונים, ובמסגרתו הוצגו שיקולי ESG משלוש נקודות מבט – שוק ההון, הארגון והיועץ המשפטי.

 

מנחה המושב – עו"ד עידו צמח, שותף, מחלקת חברות וניירות ערך, בינלאומי, גולדפרב זליגמן

משתתפים –

Devin Wilde, Managing Director at Goldman Sachs

שרון אללוף, מנהלת אחריות תאגידית, בנק הפועלים

עו"ד עידית רייטר, שותפה וראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, גולדפרב זליגמן

המפגש מיועד לדירקטורים, מנכ"לים, סמנכ"לי כספים, יועצים משפטיים ומנהלים בתחום הקיימות ואיכות הסביבה.