הנפקת אגרות חוב – 'ירידה לפרטים'

18 יולי, 2022

וובינר שיעסוק בהיבטים המשפטיים והעסקיים הרלוונטיים להנפקת אגרות חוב על-ידי תאגידים מדווחים.