בטוחות צולבות באשכול חברות – היבטים משפטיים, חשבונאיים וכלכליים

02 מרץ, 2015

יום עיון בשיתוף עם פירמת ראיית החשבון – KPMG, במסגרתו נידונו היבטים שונים של סוגיית בטוחות צולבות באשכול חברות.
במעמד פרופ' אוריאל פרוקצ'יה (מרכז פדרמן לחקר הרציונאליות, האוניברסיטה העברית) ופרופ' צבי וינר (האוניברסיטה העברית ואסכולה, ייעוץ כלכלי ומימוני בע"מ).

 

08:30-09:15     התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר

09:15-09:45     בטוחות צולבות באשכול חברות במבחן המעשה, עו"ד אריאל רוזנברג, שותף, ראש תחום בנקאות ומימון, גולדפרב זליגמן

09:45-10:15     מדיניות קונצרנית כלפי מעלה ומדיניות קונצרנית כלפי מטה, פרופ' אוריאל פרוקצ'יה, מרכז פדרמן לחקר הרציונאליות, האוניברסיטה העברית בירושלים

10:15-10:30     הפסקה

10:30-11:00     טיפול חשבונאי בערבויות ובבטוחות צולבות, רו"ח דני ויטאן, שותף, ראש המחלקה המקצועית, KPMG סומך חייקין

11:00-11:30     מדידת שווי בטוחות, פרופ' צבי וינר, האוניברסיטה העברית בירושלים ואסכולה יעוץ כלכלי ומימוני בע"מ