אכיפה רגולטורית לתאגידים

 

 

משרדנו מייעץ לתאגידים וליחידים הפועלים מטעמם, ובכלל זה מנהלים, דירקטורים, נושאי משרה בכירה ועובדים, בכל הנוגע לגידור סיכונים ולגידור חשיפות מפני הטלת סנקציות פליליות, מנהליות ואזרחיות בשל הפרת הוראות הדין.

 

בשנים האחרונות, הפכה הסביבה הרגולטורית בה פועלים תאגידים ונושאי משרה לדינאמית, הדוקה ומורכבת ביותר; ובהתאם הלכו וגדלו גם הסיכונים אליהם הם חשופים.

 

עורכי הדין במשרדנו צברו ניסיון רב באיתור, בטיפול ובגידור של סיכונים משפטיים ורגולטוריים, הנובעים מהסביבה העסקית בה פועל התאגיד והעלולים, בין היתר, לגרור הטלת אחריות אישית ישירה על יחידים הפועלים מטעם התאגיד. עורכי הדין במשרדנו מייעצים ללקוחותיהם במגוון תחומי אסדרה:

דיני חברות וניירות ערך - עורכי הדין בעלי בקיאות רבה בתחום, והם נהנים מקשרי עבודה שוטפים ומהיכרות מעמיקה עם עבודת רשות ניירות ערך, לרבות באשר להנחיות ולעמדות הרשות המפורסמות מעת לעת. כמו כן, לעורכי הדין במשרדנו ניסיון רב בהכנת סקרי ציות ותכניות אכיפה בתחום ניירות ערך; ביטוח - במשרד פועלים צוותים משפטיים המתמחים בחקיקה ובתקינה בתחום הביטוח והוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר; תקשורת; דיני תחרות והגבלים עסקיים; איכות סביבה וקיימות; דיני עבודה; ועוד.