ליטיגצית ניירות ערך

 

משרדנו עתיר ניסיון בהליכי ליטיגציה בתחום דיני ניירות הערך.

 

עורכי הדין בעלי המומחיות בתחום צברו מוניטין בהענקת ייעוץ אסטרטגי לסכסוכים מסחריים בקשר עם פעילותם של תאגידים. ניסיונם המשמעותי של עורכי הדין בניהול הליכי ליטיגציה מורכבים, לצד בקיאותם העמוקה בדיני חברות ובמשפט עסקי, מאפשרים להם להעמיד לרשות לקוחותיהם סל פתרונות משפטיים יצירתיים המקטינים את חשיפת התאגיד לנזקים מסחריים ופיננסיים אגב ההליך המשפטי, וכן מלווים את התאגיד ואורגניו בהליכים שעניינם הטמעת נהלי עבודה חדשים בארגון.

 

במסגרת זו, מייצגים הצוותים המשפטיים את לקוחותינו, חברות, נושאי משרה בכירים ובעלי מניות, במסגרת הליכים וסכסוכים וביניהם תובענות ייצוגיות תביעות נגזרות; סכסוכי בעלי מניות; סכסוכים שעניינם קרנות גידור וקרנות הון סיכון; סכסוכים בקשר עם ייעוץ השקעות, חוק השקעות משותפות בנאמנות והסכמי השקעה; ותביעות מחזיקי אגרות חוב, הן כמייצגים מחזיקי אגרות חוב, הן כמייצגים חברות והן כמייצגים את הנאמנים על אגרות החוב.

 

כמו כן, משרדנו מייצג את לקוחותיו גם בהסדרים הטעונים אישור בית משפט בהתאם לסעיפים 350 ו- 351 לחוק החברות, ובכלל זה הסדרי בעלי מניות, רכישת מניות ומיזוגים, והסדרי חוב.