הליכי אכיפה בתחום ניירות ערך

 

 

משרדנו מלווה ומייצג חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים, מוסדות פיננסיים מובילים, נושאי משרה וחברי דירקטוריון, בחקירות ובשימועים בתחום ניירות ערך, בפני רשות ניירות ערך וגופי חקירה ואכיפה אחרים. במסגרת זו, מעניקים עורכי הדין בעלי המומחיות בתחום הממשל התאגידי, לצד עורכי הדין בעלי המומחיות בתחום ה'צווארון לבן', ייעוץ מקיף וכולל במסגרת חקירות פליליות ומינהליות.

 

הבקיאות המקיפה של עורכי הדין בדרישות חוק ניירות ערך ובשינויים הרגולטוריים באשר לחובות של התאגיד המדווח ושל נושאי משרה בו, כמו גם הניסיון הנצבר בייצוג במסגרת הליכי חקירה, מסייעים במתן מענה מהיר במצבים רגישים בהם התאגיד ונושאי משרה בו חשופים, הן מבחינה פיננסית והן מבחינה תדמיתית.